Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar
Welcome to KNU - Karen National Union

Intro

The Karen National Union (KNU) is a democratic political organisation, seeking equality and self-determination, human rights, democracy and equality in a Federal Union of Burma. The KNU is the leading political organisation representing the aspirations of the Karen people. The KNU was founded in 1947. The main aim of the KNU is a genuine Federal Union based on equality and self-determination.
Welcome to KNU - Karen National Union

Activities

Districts | Mutraw Dist

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဂၢၤကီၢ်သုးတၢ်မၤလိပျၢ် အမူး

ဂံၢ်ခီၣ်ထံး ဂၢၤကီၢ်သုးတၢ်မၤလိပျၢ် အမူး၂၀၂၁ နံၣ်, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂ သီ, ခ့ၣ် ...

Welcome to KNU - Karen National Union

News Releases

(၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၁၇-၁၁-၂၀၂၁ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး သ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ လၢ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲလၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီ ...

Read More