Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Departments

KWO honors the Women Village Chief in 110th International Women Day Event

၈ လါမးရှၣ် ၂၀၂၁ နံၣ် သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်
၂၀၂၁ နံၣ် လါမးရှၣ် ၈ သီအနံၤ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ မၤလၤကပီၤဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်အမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၁၁၀) ဝီဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကြဲၢ်ကီၢ်ဆၣ် ပံၢ်တခးသဝီ အဘျီၣ်ဒိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၁၁၀) ဝီတဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီဝဲအံၤ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ မၤလၤကပီၤဝဲ ပိၥ်မုၣ်လၢ အကဲဝဲသဝီသးပှၢ် လၢပိၥ်ခွါအလီၢ် ဖဲတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဆၢကတီၢ် အခါတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်မၤလၤကပီၤစ့ၣ်ကီး ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်လီၢ်လံၤသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဘျီဝဲအံၤအပူၤစ့ၣ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ပညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ပၥ်ပနီၣ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ် ပှၤလၢအဟ့ၣ်လီၤအသးလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်အဂီၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ အပူၤ ဒီး မၤဝဲမူဒါလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤအီၤတဖၣ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး လၢသုးမီၤစိရိၤ ဘၣ်ဆၣ်သနၥ်က့ ကျဲးစၢးဟ့ၣ်လီၤအသး လၢအပှၤကလုၥ်အဂီၢ် ကျဲးစၢးဒီသဒၢဝဲ အဒူဖိသဝီဖိ န့ၣ်လီၤ. ပိၥ်မုၣ်လၢဒိးန့ၣ်ဘၣ် တၢ်လၤကပီၤလၢ ကီၢ်ဆၣ် (၄) ဘ့ၣ်အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၅၃) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ အိၣ်ဃုၥ်ဒီး တၢ်ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် ကညီတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအမ့ၢ် တၢ်ဂဲၤကလံၣ်ဒိ န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီဝဲအံၤ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ ပဒိၣ်စီၤလ့တီ, ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် လဲၤထီၣ်စ့ၣ်ကီးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟဲထီၣ်မၤလၤကပီၤဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၁၁၀) ဘျီဝဲအံၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၁၀၂၀) ဂၤန့ၣ်လီၤ