Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Districts

တၢ်လီၤကရၢကရိဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်က၀ီၤတနီၤလၢအတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြး အဖီလာ်. သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်


မ့ၤ ၂၂ သီ ၂၀၂၁ နံၣ်

မ့ၤ ၁၂ - ၁၉ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် တီခိၣ်ရိၢ်မဲ ဒီးလီၤကရၢကရိဒူးအိၣ်ထိၣ်က့ၤကရူၢ်လၢအ အလီၤမၢ်တ့ၢ်တနီၤလၢ ၁၉၇၄ နံၣ် (တဲာ်လွံၢ်တဲာ်အစိၤ) ဒီးဆီလီၤပာ်လီၤ က့ၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ အတၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. ကရူၢ်တဖၣ် လၢတၢ်က့ၤဒူးအိၣ်ထီၣ်ကဒါက့ၤမ့ၢ်၀ဲ ထံခ့လိာ်ကရူၢ်, ကျီသူခံကရူၢ်, ယာ်လၣ်ပှၢ်ကရူၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟံၣ်ခိၣ်ခဲလၢာ်အိၣ် ( ၁၈၈ ) ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ( ၇၆၃ ) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကရူၢ် သ့ၣ်တဖၣ် အံၤတၢ်ပာ်လီၤက့ၤ ကရူၢ်ခိၣ်နၢ် ဒီးဒူသ၀ီခိၣ်နၢ်ဖၣ် လၢကတီခိ ရိၢ်မဲက့ၤ တၢ်ဒ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီ ကလုာ်စၢဖှီၣ်ကရၢ တၢ်ပာ်လီၤကျဲသနူအိၣ်အသးလီၤ. ကရူၢ်ဒူသ၀ီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ပာ်လီၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ၀ဲ ခိၣ်နၢ်လၢကတီခိၣ်ရိၢ်မဲတၢ်တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ် ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်နဲၣ်ကျဲအိၣ်၀ဲအသိးန့ၣ်လီၤ. “လီၤဆီဒၣ်တၢ် လၢမုၢ်မဆါတနံၤအံၤ သုးမီၤဆိရိၤဟံန့ၣ် ဆူၣ်လံတၢ်စိတၢ်ကမီၤအဃိ တၢ်ကဘၣ်မၤဆှဲမၤလဲက့ၤတၢ်ပၢတၢ်ပြး ခဲအံၤအါတက့ၢ်ထံဖိ ကီၢ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် အဲၣ်ဒီးဒုး တီခိၣ်ရိၢ်မဲအသးလၢပ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်တီခိၣ်ရိၢ်မဲအဖီ လာ် အဃိ လီၤ.” ပဒိၣ် စီၤဘၢၣ်ဘှဲကၠီၣ် အတၢ်တဲဖျါထီၣ်ဘၣ်ဃး ဒီးက ရူၢ် (၃) ဘ့ၣ် ဒီးအတၢ်ဘၣ်ထွဲတဖၣ်. တၢ်လီၤဟူးဂဲၤတဘျီညါအံၤန့ၣ် ကီၢ်ဆၣ် သုးရ့ၣ်အတၢ်ပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးဒီး ဒုးကဲထီၣ်ဘၣ်က့ၤ၀ဲဒၣ်ဂ့ၤဂ့ၤလီၤ.