Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Districts

ဒူဘီဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ကဒါက့ၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဒ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢတၢ်ပြး အဖီလၥ်အသိး

သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်, လါမ့ၤ ၂၁ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
လါမ့ၤ ၂၁ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး လီၤဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဒူဘီဟီၣ်ကဝီၤ လၢအတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလၥ် ဒံးဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ် ၃ တီၤ လၢအမ့ၢ် ကၥ်းနီး, ဝါးတီကြီး, တပင်ချေၥင်း တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. သဝီ ၃ ဖျၢၣ်လၢၥ် ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်ဝဲ (၂၄၅) ဖျၢၣ် ဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ (၁၁၁၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဒူဘီကရူၢ် ဒူသဝီတဖၣ် ဟးဂီၤတ့ၢ်လံလၢ (၁၉၇၄ ဒီး ၁၉၇၅) နံၣ် ဖဲအီၣ်ဆါအစိၤ အတၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤ ဒီး ထီၣ်ဒုးဝဲ မုၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်ကျါ ကညီဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် ဒီး မၤသံမၤဝီ ထံဖိကီၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢတဖိးမံဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်ဘၣ် အဃိ လီၢ်ကဝီၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ဒီး ပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်ဝဲ တၢ်အိၣ်တၢ်ဆိး တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ဒ်သိးဒီး သဝီတဖၣ်အံၤ ကအိၣ်က့ၤဒီး ဒူသဝီခိၣ်နၢ်, ကရူၢ်ခိၣ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲက့ၤ ဒူသဝီတဖၣ်အံၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သဝီတဖၣ်အံၤ လီၤပြံလီၤပြါ ဒီး တအိၣ်ဒီး ဒူသဝီခိၣ်နၢ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးတ့ၢ်လံလၢ (တဲၥ်လွံၢ်တဲၥ်) ၁၉၇၄ နံၣ် အစိၤလံန့ၣ်လီၤ.
ခဲအံၤ မ့ၢ်အခီၣ်ထံးတဘျီ လၢတၢ်က့ၤဒုးအိၣ်ထီၣ်ပၥ်လီၤကဒါက့ၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢတၢ်ပြးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီး တၢ်ဃုထၢတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ ဆၢလိၥ်ကျိ ဖဲလါမ့ၤ ၂၁ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢၥ် ဟဲထီၣ်ဒိကနၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဒီး တၢ်ဃုထၢတဘျီညါအံၤ ပှၤနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ (၂၉၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ဂီၤ (၈း၃၀) ဒီးတုၤ (၄း၀၀) နၣ်ရံၣ်န့ၣ် ဝံၤဝဲဒၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.
မ့ၢ်လၢတၢ်က့ၤပၥ်လီၤကဒါက့ၤ ဒူသဝီခိၣ်နၢ်လံအဃိ ဒူသဝီတဖၣ် ကဆဲးအိၣ်မူက့ၤဝဲ ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ဆၣ် ဆီထံး တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ အဖီလၥ်န့ၣ်လီၤ.