Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Districts

Klerlweehtu Junior College Opening Ceremony

လါယူၤလံ (၇) သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
လါယူၤလံ (၇) သီ ကီၢ်ရ့ၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တၢ်အိးထီၣ် တီၤဒိၣ်တုၥ်ကၠိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် နီၢ်လူလူၣ်ဖီ ပၥ်ဖျါဝဲလၢ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ဟဲအါထီၣ်ဝဲ လၢ (၂၀၂၁) နံၣ် အတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ရ့ၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တီၤဒိၣ်တုၥ်ကၠိ (KJC-Klerlweehtu Junior College) အံၤ လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အတၢ်သးဆူၣ်လၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီး လၢသးစၢ်လၢအဖျိထီၣ် တီၤထီကၠိ လဲၤတတုၤက့ၤတတုၤတဖၣ် ကဆဲးထီၣ်ဘၣ်ကၠိအဂီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဃုကျဲအဘိဘိန့ၣ်လီၤ.
    
လၢခိၣ်နၢ်တၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးဃုကျဲအဖီခိၣ် ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ (၂၀၁၁) နံၣ် ဒီး ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤလၢ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ (၁၄) ဂၤ ဒီး ကၠိသရၣ်, သရၣ်မုၣ် (၄) ဂၤ ဖဲကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်, ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်, တကဲးပူၤသဝီ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ (၂၀၁၉-၂၀၂၁) နံၣ် တၢ်မၤလိကတီၢ် ကၠိဖိမုၣ်ခွါအိၣ်ဝဲ (၆၀) ဂၤဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဆၣ် တနံၣ်အံၤ (၂၀၂၁) တၢ်မၤလိနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ဟဲအါထီၣ်ဝဲ တုၤလၢ (၁၃၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

"ဖဲတနံၣ်အံၤအတီၢ်ပူၤ ခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲး တၢ်အိၣ်သးဒီး တကတီၢ်ဃီ သးစၢ်တဖၣ် သးစၢၢ်ဆၢက့ၤ ပတီၤဒိၣ်တုၥ်ကၠိအံၤအဖီခိၣ် ပှၤကၠိဖိအါထီၣ် တုၤလၢ (၁၃၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ သးစၢ်လၢ ပကီၢ်ပူၤတဖၣ် ခီဖျိမိၢ်ပၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲတနီၤ ဒီး တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအဖီခိၣ် ပတီၤဒိၣ်တုၥ်ကၠိအံၤ ကၠိဖိနီၣ်ဂံၢ် အါထီၣ်ဝဲန့ၣ် ပတဲသ့န့ၣ်လီၤ" န့ၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် နီၣ်လူလူၣ်ဖီ ပၥ်ဖျါဝဲဖဲ တၢ်အိးထီၣ်ကၠိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တကတီၢ်ဃီ သရၣ်မုၣ်နီၢ်လူလူၣ်ဖီ ပၥ်ဖျါအါထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ "ခီဖျိကၠိဖိနီၣ်ဂံၢ်အါထီၣ်အဃိ ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ်ဒီး ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ကၠိဖိတၢ်အီၣ် ဒီး ကၠိတၢ်လဲၤတရံးလၢဒီတနံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ ပလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ် ကၠိဖိမိၢ်ပၢ် ဒီး ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ဃုစၢၤကျဲ, တၢ်တိစၢၤမၤစၢၤသ့ၣ်တဖၣ်" န့ၣ် သရၣ်မုၣ်ကၠိခိၣ် ပၥ်ဖျါအါထီၣ် စ့ၢ်ကီးဝဲန့ၣ်လီၤ.

ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် တီၤဒိၣ်တုၥ်ကၠိ (KJC-Klerlweehtu Junior College) အံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တကတီၢ်ဃီ ကၠိအံၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလၥ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.