Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Districts

Kler Lwee Htu District celebrate KNDO day 2021

လါယူၤလံ ၁၇ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီနံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤလၤကပီၤဝဲ ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ မုၢ်နံၤ ဖဲဂီၤ ၉း၀၀ နၣ်ရံၣ် ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ မုၢ်နံၤအံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢအမ့ၢ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကတိၤလီၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ် န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, သုးက့ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢခိၣ်နၢ် ဒီး ကညီသးစၢ်ကရၢခိၣ်နၢ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိး လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီး သုးသ့ၣ်ညါဝဲ ကမျၢၢ် လၢဟဲထီၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ အဂ့ၢ်, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ဂဲၤလိၥ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ တၢ်ပညိၣ် ဒီး တၢ်မၤမူဒါ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တကတီၢ်ဃီ တၢ်ပၣ်လီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ပညိၣ်, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ တဖၣ် လၢကဆီၣ်တခူထီၣ်ဝဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢမိၢ်ပှၢ် အထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နၢ်တဖၣ် စံးကတိၤ ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါဝဲ ကမျၢၢ်, တၢ်ကရၢကရိ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် န့ၣ်လီၤ.
ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ အတၢ်ပညိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ
 ၁. ဒ်သိး ကကတီၤအသးလၢ စုကဝဲၤတၢ်ဒုး မုၢ်တနံၤကတုၤအိၣ်ပှၤ အဂီၢ်
၂. ကဒီသဒၢ ကညီဒီတကလုၥ် အသးသမူ, တၢ်အိၣ်ယၢၤ
၃. ကရိၢ်ဖှိၣ်ဃူဖိး ကညီဒီတကလုၥ် လၢစုကဝဲၤအကျဲ
၄. ဒ်သိး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ကဂၢၢ်ကျၢၤခၢၣ်မး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ပၥ်လီၤမူဒါ တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်
၁. ကကဲထီၣ် ခီၣ်တဃၥ်ဂံၢ်ဘါ
၂. ဒူသဝီတၢ်ဒီသဒၢ
၃. တၢ်ဒီသဒၢ ဒီး တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ
၄. ပၢၤကီၢ်မူဒါ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ ကမျၢၢ်, ထံဖိကီၢ်ဖိ ဒီး ပှၤမၤတၢ်ဖိခဲလၢၥ် ဟဲထီၣ်ဝဲ ၁၅၀ ဂၤဃၣ်ဃၣ် ဒီး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဝံၤဖဲ ၁၁း၃၀ မံးနံး န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ မုၢ်နံၤအံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၣ်ထူၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤလၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ်, ကီၢ်ဆၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် တဖၣ်အပူၤ အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.