Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Activity Detail

Districts

မူး (၃) မူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢမုၢ်ခံသဝီ ဖဲ (KNDO) မုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် (၇၅) ဝီတဝီကတီၢ်


လါယူၤလံ (၁၆) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်

လါယူၤလံ (၁၆) သီ မုၢ်ခံသဝီ က မျၢၢ်ဖိ ဒီး (KNDO) ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ မူး (၃ )မူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဖဲ (KNDO) မုၢ်နံၤန့ၣ်လီၤ.

မူး (၃) မူး လၢတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤမၤအီၤ မ့ၢ်ဝဲ (၁) တၢ်မၤလၤကပီၤ (KNDO) ဂၢၤသးမုၢ်နံၤ (၂) တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ အသးဒူ ဒီး ဖျိးစိလၢ တၢ်ဒုးစဲးပြဲးဒုၣ်ဒါ (၃) တၢ်တီၣ်ထီၣ်န့ၢ် (KNDO) ဂၢၤသး သုးရ့ၣ် (၃) ခိၣ်နၢ်လၢ အတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် အလီၢ်လၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအပူၤ အိၣ်ဒီး ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ် တၢ်စံးတၢ်ကတိၤ, ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ် တၢ်စံးတၢ်ကျိၤ,(KNDO) ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) ခိၣ်နၢ်တၢ်စံးတၢ်ကတိၤ ဒီး ကမျၢၢ် ခၢၣ်စး တၢ်စံးတၢ်ကတိၤ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ တၢ်စးထီၣ်အီၤ လၢဂီၤ (၈း၀၀) နၣ်ရံၣ် ဒီး တုၤလီၤလၢဟါ (၁၃း၃၀) မံးနံးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိဒီး ခိၣ်နၢ်, သိၣ်ဒူတဖၣ် ဟဲထီၣ်နီၣ်ဂံၢ် ခဲလၢၥ်ဘူးထီၣ်လၢ (၂၀၀) ဃၣ်ဃၣ် န့ၣ်လီၤ.