Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၈ သီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီ ...

Read More
News

သုးမီၤစိရိၤ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤအါထီၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်ဖိ (၅၀၀၀၀) ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်

သုးမီၤစိရိၤ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤအါထီၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်ဖိ (၅၀၀၀၀) ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်၁၃-၁-၂၀၂၂ ခ့ၣ်အဲၣ်ယ ...

Read More
News

မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ဒီး လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဖိ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, မုၢ်သဲၣ်အဟီၣ်က ...

Read More
News

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ သဝီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်ထီၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ သဝီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်ထီၣ်၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-က ...

Read More
News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၁ နံၣ် အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် ပၥ်ဖှိၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၁ နံၣ် အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ် ...

Read More
News

Fighting between KNLA/KNDO and Tamadaw during December 2021 (Karen Version)

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၁ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၅ သီခ့ၣ်အဲၣ ...

Read More