Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

တနံၤဃီအကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ တၢ်လီၢ် (၄) ဘျီ လၢတၢ်လီၢ် (၃) တီၤ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် (၃) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) လၢၢ်ဒိၣ ...

Read More
News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၄) ဟီၣ်ကဝီၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁) သီအနံၤ တုၤလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် (၁၆) သီအနံၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၂ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် (၂၅) သီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၄) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သ ...

Read More
News

သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တသီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် (၃) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသံဝဲ (၈) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၄) ဂၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တသီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် (၃) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ...

Read More
News

ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တသီအကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤဟဲခးလီၤတၢ် (၁၄) ဘျီလၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ ဒီး ကမျၢၢ်ဖိတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၁၂) သီအနံၤ တသီအကတီၢ်ပူ ...

Read More
News

ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင် တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေအတွင်းရှိ အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်း (၃) လုံးအား တစ်ရက်အတွင်း တိုက်ခိုက်ဖျက်ဆီး

နိုဝင်ဘာလ (၁၄) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ−ဗဟို။ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ညောင်လေးပင်ခရိုင် တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေအ ...

Read More
News

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် စီၤမုၢ်ပျီကရူၢ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကဘီယူၤ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၉ သီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် စီၤမုၢ်ပ ...

Read More