Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး အဘၢၣ်စၢၤ လၢ (၆) လါ အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးစးထီၣ် ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁) သီနံၤ ဝံၤ ...

Read More
News

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး မီၤစိရိၤအသုး ဖဲဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဝီမၢ်သဝီ အဂ့ၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤ မုၢ်ထူၣ်ခါ ၁၁ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံး အဆၢကတီၢ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ...

Read More
News
News

တနံၤဃီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ (၂) ဘျီ လၢ သၣ်ဘိၣ်, မုၢ်သဲၣ် သိလ့ၣ်ကျဲဖီခိၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် သုးက့ (၃) လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးရ့ၣ ...

Read More
News

လၢ ၂၀ သီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် ၁ ဒီး သုးမီၤစိရိၤသုးတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုတီၤဖီလၥ် ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် ၁ ဟီၣ်ကဝီၤပ ...

Read More
News

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဖဲအဆီတလဲသုးအဆၢကတီၢ် မၢဆူၣ်ဝဲ လီၢ်ကဝီၤသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢကလဲၤဃုၥ်ဒီးအီၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢအဂီၢ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ပၢဆှၢဖီလၥ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၁၀၁၃, သုးဒ့ ၂ အသုးတဖၣ် ဖဲလဲၤဆီတလဲအသုး လၢယိၤကျါသုးကလၢၤ ...

Read More