Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ပယီၤသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်

လါယူၤ ၂၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်    ဖဲလါယူၤ ၂၀ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ဟါလီၤခီ ၄း၅၀ ဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးကလၢၤ (တပခ-ခမရ-၂၀) အိၣ်ဆီလီၤအသး ၀ၣ်ကျ့ၣ်တူၢ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် (၉) ဖျၢၣ်လ ...

Read More
News

ပယီၤသုး ဆှၢအါထီၣ်တၢ်အီၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး အိၣ်ထီၣ်ဝဲ

လါယူၤ ၁၈ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်ဖဲလါယူၤ ၁၇ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ဟါ ၃း၀၅ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးတဖၣ် ဆှၢအါထီၣ်ဝဲ တၢ်အီၣ်ဒီးတၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး အိၣ်ထီၣ်ဝဲတဘျီဖဲ မီပ ...

Read More
News

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၁) တီၤထီကၠိ တၢ်က့ၤစးထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိ ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တဖၣ်

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် နီၣ်ဂံၢ် (၁) တီၤထီကၠိ တၢ်က့ၤစးထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိ ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တဖၣ်ဒ့ၣ်ညါလါလီၤ ၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါယ ...

Read More
News

လါမ့ၤကတီၢ်ပူၤ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢ ဒီး မၤဘၣ်ဒိ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ် လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ

လါယူၤ ၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်    စးထီၣ်လၢ လါမ့ၤ (၁) သီတုၤ (၃၁) သီ အနံၤ ဒုၣ်ဒါပယီၤ လၢအဟဲအိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤ ဃုၥ်ဒီး (BGF) သုးခိး ...

Read More
News

သုးလၢဟံးန့ၢ်ဆူၣ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ပျၢ်ကွံၥ်ယၤ ဘၣ်ဆၣ် ယလီၤဂၥ်ဒ် "ဆီလၢအအိၣ်လၢ ရှီးအပူၤ တဂၤအသိး" နီၢ်အ့ကၠၣ် စံးဝဲ

လါမ့ၤ ၃၁ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်ဖဲလါမ့ၤ (၂၇) သီနံၤ နီၢ်အ့ကၠၣ် လၢအတအိၣ်ဒီး တၢ်ကမၣ်တဂၤ တၢ်ဖီၣ်အီၤဒီး ဘၣ်တၢ်ပျၢ်ကွံၥ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တကတီၢ်ဃီ နီၢ်အ့ ...

Read More
News

ပယီၤသုး အသိလ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ခးအီၤဖဲ ကူဆ့း ဒီး မးထီ အဘၢၣ်စၢၤ

လါမ့ၤ ၃၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်ဖဲလါမ့ၤထီၣ် ၂၉ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်အနံၤ အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးအသိလ့ၣ် (၁၁) ခိၣ် လၢအဟဲထီၣ်ဆှၢတၢ်အီၣ် ဒီး ကသံၣ်ကသီ အကလုၥ်ကလုၥ်တဖၣ် ဖဲဖၣ်ပူၣ် ...

Read More