Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

သုးမီၤစိရိၤ ဟံးဆူၣ်ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ အသုးတဖၣ် ဖီၣ်ဝဲသဝီဖိ ၃ ဂၤအဂ့ၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤ ၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် သုးမီၤစိရိၤ အသုးတဖၣ် ဖီၣ်ဝဲသဝီဖိ ၃ ဂၤ ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
သဝီဖိ ၃ ဂၤ လၢသုးမီၤစိရိၤ အသုးဖီၣ်ဝဲတဖၣ် အမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ငၤဇီၤ, ရှဲနိၣ် ဒီး ဖိခၠဲ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၀ သီ ဟါခီ ၄ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ဖီၣ်ဝဲသဝီဖိတဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ်ဝဲ စိအီၤကိၤ ဖဲချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သဝီသးပှၢ် အတၢ်အုၣ်ကီၤအဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ပျၢ်ကွံၥ်ဝဲ စိအီၤကိၤဖဲ တနံၤဃီ ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၁ သီဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ဆီလီၤဝဲ ကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဖဲ ဘီကထၣ်တိၤ လၢအမ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် အဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. သုးလၢအဆီလီၤ တၢ်သမံသမိးအလီၢ်ဖဲ ဘီကထၣ်တိၤတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ခလရ ၃၀ ဒီး အဂံၢ်ဘါကအိၣ်ဝဲ ၇ ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးတဖုအံၤ သမံသမိးဝဲ ကမျၢၢ်လၢအလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတဖၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.