Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးနါစိၤကျိဖိဒီးကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ်, မၠ့ၣ်ကၠိကရူၢ်, လ့က့ၣ်သဝီပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးမီၤစိရိၤစုတီၤဖီလၥ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) တဖၣ် ခးနါစိၤဝဲကျိ ဖဲလ့က့ၣ် ဒီး မၠ့ၣ်ကၠိသဝီ အဘၢၣ်စၢၤတဖၣ်အဃိ လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

"သုးလၢအအိၣ်ဖဲ လ့က့ၣ်သုးကလၢၤတဖၣ် ဒ်သိးကဆီတလဲအသုး (သုးခိးကီၢ်ဆၢ-BGF) လၢအအိၣ်ဖဲ ယိၤကျါသဝီ သုးကလၢၤတဖၣ်အဂီၢ် ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ သီ ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် စးထီၣ်ဟးထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ လ့က့ၣ်သုးကလၢၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲ ၁၂ နၣ်ရံၣ် ၂၆ မံးနံးအဆၢကတီၢ်န့ၣ် လဲၤဝဲတုၤဖဲ လ့က့ၣ်သဝီ ဒီး မၠ့ၣ်ကၠိသဝီအဘၢၣ်စၢၤ ခးဝဲကျိဖးဒိၣ် ၃ ထံၣ် ဒီး ကျိဖိတဖၣ် ဒ်သိးကမၤပျီဝဲ ကျဲလၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လဲၤကျဲအဂီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ လၢအဝဲသ့ၣ် ကဆီတလဲသုး ဒီး ကစိၥ်ဆှၢတၢ်အီၣ်တၢ်အီအဂီၢ် မၢန့ၢ်ဆူၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်ကါ ၃ ခိၣ် ဒီး မၢဝဲကါကစၢ် လၢကလဲၤဆှၢန့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်အီၣ်တၢ်အီန့ၣ်လီၤ.

သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၁၀၁၃, သုးဒ့ ၃ သုးယဲၤခိၣ် (ကတိ) တီခိၣ်ရိၣ်မဲဂံၢ်ဘါ ၃၅ ဂၤ လဲၤထီၣ်ဝဲလၢယိၤကျါသုးကလၢၤ လၢကဆီတလဲဝဲ သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၁၀၁၃ သုးဒ့ ၂ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး ကတိ ဒီး အပှၤသုးဖိခဲလၢၥ် ၃၅ ဂၤအံၤ ကလဲၤဘၣ်တၢ် ဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီအဂီၢ် သုးလဲၤဆှၢဝဲသ့ၣ် ၄၀ ဂၤ အဃိ အဝဲသ့ၣ်လဲၤထီၣ်ဆူ ယိၤကျါသုးကလၢၤန့ၣ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ ၇၅ ဂၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.