Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဖဲအဆီတလဲသုးအဆၢကတီၢ် မၢဆူၣ်ဝဲ လီၢ်ကဝီၤသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ် လၢကလဲၤဃုၥ်ဒီးအီၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်ဒီသဒၢအဂီၢ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၅ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်ပၢဆှၢဖီလၥ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ ၁၀၁၃, သုးဒ့ ၂ အသုးတဖၣ် ဖဲလဲၤဆီတလဲအသုး လၢယိၤကျါသုးကလၢၤ အဆၢကတီၢ် မၢဆူၣ်ဝဲကမျၢၢ်အ (ထီၣ်လၤကၠံၤ-ကါတီၣ်တၢ်) ၅ ခိၣ် လၢကတီၢ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အသုးတၢ်အီၣ်တၢ်အီ အဂီၢ် ဒီး မၢဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ ကါကစၢ် ဃုၥ်ဒီး ဒူသဝီခိၣ်နၢ် ၆ ဂၤ လၢအဝဲသ့ၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တၢ်ဒီသဒၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

"အဝဲသ့ၣ် မၢဆူၣ်ဝဲ ကါတီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ ၅ ခိၣ် လၢကတီၣ်န့ၢ်အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ န့ၣ်လီၤ. တီၣ်ဝဲဒၣ် ဘုသး ၁၆၆ ထၢၣ် န့ၣ်လီၤ. တဟ့ၣ်ဝဲ ကါအဘူးအလဲဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် ကိးဃုၥ်ဝဲ မၠ့ၣ်ကၠိသဝီခိၣ်နၢ် ၆ ဂၤ လၢအဝဲသ့ၣ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ တၢ်ဒီသဒၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ် ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအပူၤကွံၥ် ၂၀၂၁ နံၣ် လါအီကုး ၁၁ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ-၄၀၆ ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ-၁၀၁၃ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး လဲၤနုၥ်ဝဲလၢ ထံၣ်ဖးဒိၣ်ထၣ်သဝီ လၢအအိၣ်ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် န့ၣ် ဒီး နုၥ်လီၤဝဲလၢကမျၢၢ်ဟံၣ် ၃ ဖျၢၣ်အပူၤ ဒီး ဟးဃိတၢ်လၢ ဟံၣ်ပူၤဝံၤ ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.