Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

တနံၤဃီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ (၂) ဘျီ လၢ သၣ်ဘိၣ်, မုၢ်သဲၣ် သိလ့ၣ်ကျဲဖီခိၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး


ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် သုးက့ (၃) လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးရ့ၣ် (၉) တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၂၀) သီအနံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခလရ (၆၀) ဟးထီၣ်ဝဲလၢ သၣ်ဘိၣ်သုးကလၢၤပူၤ ဒီး ဟဲထီၣ်ဝဲဆူ မုၢ်သဲၣ်တကပၤ အဆၢကတီၢ် ဖဲဂီၤခီ (၅) နၣ်ရံၣ်ကတီၢ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဒီး ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဖဲ လၢၢ်ဒိၣ်ဝ့ၢ် ဟီၣ်ကဝီၤ သၣ်ဘိၣ်သဝီ အကပၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ထူၣ် (၁၂) နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်ကဒီးအသီတဘျီ ဖဲ ဆီမံၤလူၢ် တၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခးလိၥ်သး (၂) ဘျီလၢၥ်အပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဒီးဘၣ်ဒိဝဲ ခဲလၢၥ်အဂၤ (၂၀) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.


ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် သုးက့ (၃) လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ်သုးမီၤစိရိၤအသုး မၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲ သၣ်ဘိၣ်, မုၢ်သဲၣ် သိလ့ၣ်ကျဲ အဆၢကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ် ခးလိၥ်သး အိၣ်ထီၣ်ဝဲခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအိၣ်ဖဲ မုၢ်သဲၣ်သဝီ သုးကလၢၤပူၤတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢကမျၢၢ်အတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ, ကမျၢၢ်အဒူသဝီပူၤ ခဲအံၤခဲအံၤစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ ကမျၢၢ်လၢ အိၣ်ဆိးဖဲ လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဃဲဒၢကရူၢ် အပူၤသ့ၣ်တဖၣ် တုၤခဲအံၤ ဟဲက့ၤအိၣ်လၢ အဒူသဝီပူၤ တဘူၣ်ဒံးဘၣ် ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်ဒံးဒၣ်လၢ ပှၢ်လၥ်ကျါန့ၣ်လီၤ. လၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်လၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး လၢသုးမီၤစိရိၤအဃိတဖၣ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ လၢအဂၤ (၅၀၀၀) ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.