Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ခိးထုးဝဲ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးသ့ၣ်တဖၣ် လၢမ့ၣ်ပိၢ်အဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ ၃ ဂၤ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးနါစိၤဝဲကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ဘၣ်သံဝဲ သဝီဖိအပနၢ် ၄ ဒုအဂ့ၢ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၁ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်


ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပရံးခိၣ်သဝီကပၤ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် အသုးတဖၣ် ခိးထုးဝဲ မီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈) ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ သုးတဖၣ် လၢမ့ၣ်ပိၢ်ထုးအဃိ မီၤစိရိၤအသုးတကပၤ သံဝဲ ၃ ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမဟါကၢၥ် မုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ် ၁၅ မံးနံးအဆၢကတီၢ် တၢ်ခိးထုးဝဲ မီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈) ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ လၢအဟူးဂဲၤဝဲဖဲ ဝ့ၣ်တပၢ် သုးကလၢၤ ဒီး ပနွဲၢ်ကျါ သုးကလၢၤတဖၣ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.


တၢ်ကဲထီၣ်သးတဘျီအံၤ လၢကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒီး ဖဲမုၢ်ဆ့ၣ်ထီၣ်တနံၤ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် မီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈) လၢအအိၣ်ဖဲ ပနွဲၢ်ကျါသုးကလၢၤတဖၣ် ခးနါစိၤဝဲ ကျိဖးဒိၣ်တဖၣ်အဃိ ဘၣ်သံဝဲ အံဟဲၣ်လ့ သဝီဖိ စီၤဒါဟဲ အပနၢ် ၄ ဒုအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
မဟါကၢၥ် စးထီၣ်မုၢ်နၤခီ ၁၁ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ်န့ၣ် ပစးထီၣ်နၢ်ဟူဝဲ တၢ်ခးလိၥ်သးကဲထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး မီၤစိရိၤသုးတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ဒီး တၢ်ခးလိၥ်သးအံၤ ပတုၥ်ဝဲဖဲ တနံၤအံၤဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်ကဝီၤဖိလၢ တပၥ်ဖျါအမံၤဘၣ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.