Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

တၢ်ဒုးကဲထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး မီၤစိရိၤအသုး ဖဲဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဝီမၢ်သဝီ အဂ့ၢ်

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်
ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီအနံၤ မုၢ်ထူၣ်ခါ ၁၁ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံး အဆၢကတီၢ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ်-၁၇, သုးဒ့ ၂ သုးဖိတဖၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ (၄၃၂) သုးတဖၣ် ဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, နိၣ်တကီ ကီၢ်ဆၣ် ဝီမၢ်သဝီ န့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ (၄၃၂) လၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ အီၣ်နဲၤလ့ ဒီး အသုးဂံၢ်ဘါ ကအိၣ် (၇၀) ဂၤတဖၣ် ဟဲနုၥ်လီၤဝဲဒၣ်လၢ နိၣ်တကီ ကီၢ်ဆၣ်, ဝီမၢ်သဝီ ဃုၥ်ဒီးစုကဝဲၤတဖၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒီး ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၁၇), သုးဒ့ ၂ သုးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

"သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဒ်သိးကမၤလဲၢ်ထီၣ်အဟီၣ်ကဝီၤအဂီၢ် ဃ့ထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပအိၣ် ၂ ဘျီ လၢကဟဲဆီလီၤအသးလၢ ပတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ လၢအမ့ၢ် (ဖယါငိၣ်တိး) သဝီန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်တခီ ပတဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် တၢ်ပျဲဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲတနံၤအံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ဂံၢ်ဘါကအိၣ် (၇၀) ဂၤတဖၣ် ဟဲဝဲဒၣ်ဒီး စုကဝဲၤလၢလၢပှဲၤပှဲၤ လၢကလဲၤဆီလီၤအသးဖဲ (ဖယါငိၣ်တိး) သဝီအဃိ ဖဲအဝဲသ့ၣ်လဲၤလၢကျဲ အဆၢကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဒီး ပသုးဖဲ ဝီမၢ်သဝီ (တတါအူ) တၢ်လီၢ်လီၤ" အဂ့ၢ်န့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ခးလိၥ်သးတဘျီအံၤန့ၣ် လၢကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဝဲဘၣ် ဒီး မ့မ့ၢ်လၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ (၄၃၂) သုးတကပၤ သံဝဲ ၁ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ ၂ ဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ် နိၣ်တကီကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးနါစိၤကျိအဃိ လီၤဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ သဝီဖိတဖၣ်အဟံၣ် ဒီး ဟံၣ်တဖၣ် ဟးဂုၥ်ဟးဂီၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဆှၢခူသူၣ်ဝဲ အသုးဖိတဖၣ် လၢဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ (၆), ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်, သုးရ့ၣ် (၁၆) တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.