Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး အဘၢၣ်စၢၤ လၢ (၆) လါ အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
စးထီၣ် ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် ထံကီၢ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဖဲ ၂၀၂၁ နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁) သီနံၤ ဝံၤအလီၢ်ခံ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ သုးရ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် သုးရ့ၣ် (၁), သုးရ့ၣ် (၂), သုးရ့ၣ် (၃) ဒီး သုးရ့ၣ် (၄) အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ လၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤက့ၤဟီၣ်ကဝီၤအဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ အသးသမူ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အဂီၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သုးရ့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး အိၣ်ထီၣ်ဝဲ ခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ. စးထီၣ် သုးမီၤစိရိၤ ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤဝံၤအလီၢ်ခံ လၢ (၆) လါအကတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် သုးရ့ၣ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် သုးရ့ၣ် (၁), သုးရ့ၣ် (၂), သုးရ့ၣ် (၃), သုးရ့ၣ် (၄) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လီၢ်ကဝီၤသိၣ်ဒူသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၃၃၄) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၂၁၄) ဂၤ ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၄၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) တခီ သံဝဲ (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.


လၢကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤထီဒါဝဲ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ် ဒ်အမ့ၢ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် လၢထံဖိကီၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ, တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ, ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကမျၢၢ် အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ, မၢဆူၣ်ကမျၢၢ် ဒီး ခးသံကမျၢၢ်အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤ ခးလီၤဝဲ ကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်အဒူသဝီ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ် လီၢ်ကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၀၄) ဖျၢၣ် ဒီး ဟဲခးလီၤတၢ် လၢကဘီယူၤ ခဲလၢၥ် (၄) ဖျၢၣ်, သုးမီၤစိရိၤခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဘၣ်ဒိဝဲ ခဲလၢၥ် (၃) ဂၤ ဒီး ကမျၢၢ် အဟံၣ်အဃီ တၢ်သူၣ်ထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဟးဂီၤကွံၥ်စ့ၢ်ကီး အါမးန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးသံဝဲ ကမျၢၢ်အပနၢ် ခဲလၢၥ် (၄) ဒု, ကျီၢ် (၄) ဒု, ဘၣ်ဒိၣ် (၃) ဒု ဒီး ခးသံဝဲ ဘဲၣ်တဲးလဲး (၆) ဒု, ဘၣ်ဒိဝဲ (၁) ဒု န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟံးန့ၢ်ဆူၣ် ကမျၢၢ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ အလုၢ်အပှ့ၤ လၢစိၤခဲအံၤ ကအိၣ်လၢ စ့ပယီၤ အကလီၢ် (၁၅၀) ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.