Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

တၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်လၢ ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးအဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ ၁ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ ၁ ဂၤအဂ့ၢ်


၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၈ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, (ကျုံမသွယ်) ကရူၢ် ဟီၣ်ကဝီၤ တၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲလၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၆ သီ, ဟါခီ ၆ နၣ်ရံၣ် ၃၀ မံးနံး အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်တဘျီအံၤ လၢကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ်တကပၤ သုးထံးမ့ၢ်ဝဲ သုးရ့ၣ် ၁ အပှၤ ဒီး လၢသုးမီၤစိရိၤအသုးထံးတကပၤ မ့ၢ်ဝဲ စကခ (၈) စုတီၤဖီလၥ် ခမရ-၄၀၉ သုးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ခးလိၥ်သးတဘျီအံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတကပၤ သံဝဲ ၁ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ ၁ ဂၤန့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဝဲဘၣ်အဂ့ၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၃ သီအနံၤစ့ၢ်ကီး ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးက့ (၁), သုးရ့ၣ် (၁) သုးဖိတဖၣ် ခိးခးဝဲ မီၤစိရိၤအသုးကါ ဖဲ ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ဆၣ်, တခီးဘိကရူၢ်, မံပိသဝီဃၢၤအဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုးတကပၤ သံဝဲ ၂ ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ ၄ ဂၤန့ၣ်လီၤ.