Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၅ တၢ်ဒုးအကစီၣ် လၢ ၂၀ သီ အတီၢ်ပူၤ


၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ ၅ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကီၢ်ဆၣ်လၢအမ့ၢ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ်, ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒီး ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ သုးဂ့ၢ်ဝီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး မၤထီဒါခါပတၥ်ဝဲ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ် အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ သုးက့နီၣ်ဂံၢ် (၅), ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သိၣ်ဒူသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤဟီၣ်ကဝီၤ ဒီး ဒီသဒၢထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢသုးက့ ၅ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးရ့ၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ (၂၇) ရ့ၣ် ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) သုးရ့ၣ် ၂ ရ့ၣ် န့ၣ်လီၤ.

စးထီၣ် လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီ, တုၤ လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀ သီ, လၢအသီ ၂၀ အတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် ၁၂၃ ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၅၈) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၆၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအသံတဖၣ်အကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ်ဒီး သုးခိၣ်ဒိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် ၁ ဂၤ ဒီး သုးခိၣ်စိ ၂ ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဒီး ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်တဖၣ် အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢဒူသဝီပူၤ အါန့ၢ် (၁၇၀) ဖျၢၣ် ဒီး ခးနါစိၤစ့ၢ်ကီးကျိဖိတဖၣ် အါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) ဒီး ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) သုးတကပၤ ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.