Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

January News Report (January, 2022)

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီ
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ ၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲခဲလၢၥ် (၄၃၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၃၉၉) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၃၁၃) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) ဒီး ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ တကပၤ ဟ့ၣ်လီၤကွံၥ်အသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်ဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၇) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၂၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ကိးနံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒီး ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤ ဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ န့ၣ်လီၤ. လါယနူၤအါရံၤတလါအကတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်သံဝဲ ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ်အဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ, ဟဲခးလီၤတၢ်လၢကဘီယူၤအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ ခဲလၢၥ် (၁၂) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၃၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိ (၇၀၀၀၀) နွံကလးဘျဲၣ်ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ် ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိန့ၣ်လီၤ.