Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ပယီၤသုး အသိလ့ၣ် ဘၣ်တၢ်ခးအီၤဖဲ ကူဆ့း ဒီး မးထီ အဘၢၣ်စၢၤ

လါမ့ၤ ၃၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
ဖဲလါမ့ၤထီၣ် ၂၉ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်အနံၤ အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးအသိလ့ၣ် (၁၁) ခိၣ် လၢအဟဲထီၣ်ဆှၢတၢ်အီၣ် ဒီး ကသံၣ်ကသီ အကလုၥ်ကလုၥ်တဖၣ် ဖဲဖၣ်ပူၣ်သုးကလၢၤတဖၣ် ဖဲအက့ၤလီၤကဒါက့ၤလၢကျဲ အဆၢကတီၢ် ဖဲ ကူဆ့း ဒီး မးထီၣ် အဘၢၣ်စၢၤ အဆၢကတီၢ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး အိၣ်ထီၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ (၂) ဘျီ ဒီး ပယီၤသုးတဖၣ် ခးဝဲဒၣ်ကျိ အါအါဂီၢ်ဂီၢ် အဂ့ၢ်န့ၣ်
 လီၢ်ကဝီၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဂၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ ဖဲဂီၤခီ ၇း၂၅ မံးနံး အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးအသိလ့ၣ် က့ၤလီၤဝဲ (၄) ခိၣ် ဒီး တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲဒီး ပယီၤသုးအသိလ့ၣ် ဟးဂီၤဝဲ (၂) ခိၣ် ဒီး အဂၤ (၂) ခိၣ် စ့ၢ်ကီး ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲ အမၢ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. မၤကဒီးဖဲ ဟါလီၤခီ အဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးအသိလ့ၣ် လၢအအိၣ်တ့ၢ် (၇) ခိၣ် စ့ၢ်ကီး က့ၤလီၤကဒီးဝဲအဃိ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒီးဝဲတဘျီ ဒီး ပယီၤသုးတကပၤ အသိလ့ၣ်တဖၣ် ဟးဂီၤစ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ် အမၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် (၂) ဘျီလၢၥ် ပယီၤသုးတကပၤ အသိလ့ၣ်ဟးဂီၤဝဲ (၂) ခိၣ် ဒီး အပှၤသံဝဲဒၣ် (၄) ဂၤ အဂ့ၢ် လီၢ်ကဝီၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ တဂၤစံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဒ်အံၤ အဖီခိၣ် လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် တကပၤ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး တအိၣ်ဝဲဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လီၢ်ကဝီၤ တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲဒၣ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးလၢ တၢ်လီၢ်အါတီၤ ဒီး တမ့ၢ်ထဲ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) တဘ့ၣ်ဘၣ် ဒီး လၢတၢ်လီၢ်အဂၤစ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်တ့ၢ်အသးခဲအံၤခဲအံၤ ခီဖျိ ပယီၤသုးတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ အကလုၥ်ကလုၥ် ဒ်သိးဒီး ကမၤလီၤမၢ်ကွံၥ်ဝဲ ကလုၥ်ဒူၣ်ဖိ လၢအအိၣ်ဆိးလၢ ကီၢ်ပယီၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤအဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢ တၢ်ကဘၣ်ခီၣ်ဆၢ ဒီသဒၢက့ၤ ပယီၤသုးမီၤစိရိၤ တဖုအံၤန့ၣ်လီၤ.