Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

လါမ့ၤကတီၢ်ပူၤ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ဖ့ၣ်ဆၢ ဒီး မၤဘၣ်ဒိ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ် လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ

လါယူၤ ၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
    စးထီၣ်လၢ လါမ့ၤ (၁) သီတုၤ (၃၁) သီ အနံၤ ဒုၣ်ဒါပယီၤ လၢအဟဲအိၣ်ဆီလီၤအသးလၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤ ဃုၥ်ဒီး (BGF) သုးခိးကီၢ်ဆၢသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဒီး မၤပျံၤမၤဖုးဝဲ ပှၤကမျၢၢ် လၢကျဲအါမံၤ အါကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒုၣ်ဒါပယီၤသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဒီး မၤပျံၤမၤဖုးဝဲ ကမျၢၢ်လၢကျဲအါမံၤ အါကလုၥ်အဖီခိၣ် ဒုၣ်ဒါသုးရ့ၣ် ဒ်အမ့ၢ် (စကခ-၈-ခမရ -၄၀၂ -၄၃၀ -၄၃၄) ဒီး (အရှေ့တောင်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်) ဃုၥ်ဒီး (BGF) သုးရ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် ဒ်အမ့ၢ် (၁၀၁၁- ၁၀၁၂- ၁၀၁၃- ၁၀၁၄) သ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ်ဆူ ကမျၢၢ်ထံဖိကီၢ်ဖိ တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ် အိၣ်ဝဲအါအါဂီၢ်ဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
    လါမ့ၤဒီတလါအတီၢ်ပူၤ တၢ်မၤလီၤတံၢ်က့ၤ ဒုၣ်ဒါအတၢ်ခးလီၤဝဲ ကျိဖးဒိၣ်ဆူ ကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၆၀) ဖျၢၣ်ခိၣ်ဃၢၤ ပၥ်ဃုၥ်ဝဲဒီး ကဘီယူၤ အတၢ်ဟဲခးလီၤကျိဖးဒိၣ် (၈) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးဖဲ (၃.၅.၂၀၂၁) နံၤ (BGF) သုးခိၣ်မံၤ (ချစ်သူ) နဲၣ်လီၤဝဲ (BGF -၁၀၁၃ -၁၀၁၄) သုးရ့ၣ်ခိၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဟူး၈ဲၤဝဲ ကရူၢ် (၄) ဘ့ၣ် လၢအမ့ၢ် ထံသဒီၣ်ထၣ်ကရူၢ်, မဲးပြံးကရူၢ်, ကၠီပါကရူၢ်, ဒ့ဝါကရူၢ်တဖၣ် လၢအကဘၣ်ဟံလဲၢ်ထီၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ ဒီး မ့မ့ၢ် (BGF -၁၀၁၁ -၁၀၁၄) တဖၣ် ကဘၣ်နုၥ်လီၤဟံမူဒါ မၤပှဲၤက့ၤဝဲ တၢ်လီၢ်လၢအလီၤဟိ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် (BGF -၁၀၁၃) အိၣ်အလီၢ်စ့ၢ်ကီး (BGF -၁၀၁၂) ကဘၣ်နုၥ်လီၤ ဟံမူဒါမၤပှဲၤက့ၤဝဲ ဒီး ဟူးဂဲၤဝဲ ကရူၢ် (၄) ဘ့ၣ်မ့ၢ်ဝံၤ ကဘၣ်ထီၣ်ဟံန့ၢ်က့ၤဝဲ ဒုၣ်ဒါသုးကလၢၤ လၢပပှၤမၤန့ၢ်ဝဲအတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် (BGF) သုးခိၣ်မံၤ (ချစ်သူ) နဲၣ်လီၤဝဲတၢ်ကလုၢ်အသိး ပသ့ၣ်ညါဘၣ်ဖဲ (၅.၅.၂၀၂၁) နံၤဟါခီ (၄း၀၀) နၣ်ရံၣ်ဆၢကတီၢ် (BGF) သုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲတုၤဆူ မိၣ်လိၣ်ပၢ် ပှၤနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် (၁၀၀) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
    တကးဒံးဘၣ် ဒုၣ်ဒါအခိၣ်အနၢ်တဖၣ် အတၢ်နဲၣ်လီၤအိၣ်ဝဲဒ်အံၤအဖီခိၣ် အသုးကလၢၤလၢ အဟဲအိၣ်လၢ ပဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် ကဆှၢဝဲအတၢ်အီၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ အတၢ်စုကဝဲၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ခီဖျိလီၤဟံဝဲအကျဲ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဘူးဝဲဒီးကမျၢၢ် အခုးအသံၣ်အဃိ ကမျၢၢ်တဖၣ် ဂိၢ်အီၣ်က့ၤအခုး တဘူၣ်လၢၤဘၣ် အိၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်လၢ မၤအီၣ်က့ၤအခုး တဘူၣ်လၢၤဘၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ (၁) ဟံၣ်ဖိဒၢသဝီ - ခုး (၂၁) လီၢ်, (၂) ဆီဘှဲဒၢသဝီ - ခုး (၂၉) လီၢ်, (၃) ဖိမုၢ်ဒၢသဝီ -ခုး (၄) လီၢ်, ခဲလၢၥ်မ့ၢ်ဝဲ (၅၄) လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးဖဲ (၉.၅.၂၀၂၁) နံၤ ဒုၣ်ဒါဒွဲၣ်အူကွံၥ် ကမျၢၢ်သဝီ ဖဲယိၤကၠီးချံထၣ် (ကိး) တဃီၤထၣ် ခဲလၢၥ်လံန့ၣ်လီၤ. လၢန့ၣ်အမဲၥ်ညါ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒွဲၣ်အူဝဲ ဟံၣ်ဖိဒၢသဝီဖိအဒဲ ဒ်အမ့ၢ် (၁) စီၤကၠီၣ်ကိၣ်-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲသ့ၣ်ဘၣ်အခိၣ်လၢထးဝါတဖျၢၣ်, (၂) စီၤဖါဒါ-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲသ့ၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်, (၃) စီၤဝါဖိ-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲသ့ၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်, (၄) စီၤကိၣ်ယ့ၣ်-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲ၀ၣ်တဖျၢၣ်, (၅) စီၤထံလူၤ-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲ၀ၣ်တဖျၢၣ် ဒီး (၆) စီၤဖါလီး-အစံၣ်ဒဲ, ဒဲ၀ၣ်တဖျၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ (၂၀.၅.၂၀၂၁) နံၤဂီၤခီ (၉း၀၀) နၣ်ရံၣ်ဆၢကတီၢ် (BGF -၁၀၁၄) အပှၤပၥ်ဃုၥ်ဒီး (ချစ်သူ) အပှၤ ဒွဲၣ်အူကွံၥ်ဝဲ ၀ၣ်သိခိၣ်သဝီဖိ အမံၤ နီၢ်မဲးထါယံၤ အဘုဖီတဖျၢၣ် ပၥ်ဃုၥ်ဒီးဘု (၁၀၀) နၣ် န့ၣ်လီၤ.
    လၢန့ၣ်အမဲၣ်ညါ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဒုၣ်ဒါ ပယီၤမ့ၢ်ဂ့ၤ (BGF) မ့ၢ်ဂ့ၤ ဟးလၢပှၤဒူသဝီ ဒီး ဟံန့ၢ်ဆူၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီး ခးအီၣ်ဝဲ ပှၤဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သဝီဖိလၢ တၢ်ဟံန့ၢ်ဆူၣ် အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီး ခးအီၣ်အဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ (၁) စီၤဆၣ်မုၢ်ထီၣ်-ဟံဝဲအစ့ပယီၤ (၅၀၀,၀၀၀) ကၠး, (၂) စီၤတူၣ်လူၣ်-ခးသံအီၣ်ဝဲ အထီးမိၢ်ဒၢတဒု အညၣ်ကဘၣ် (၂) မၢပီၢ်, (၃) စီၤဖီးဒ့-ဟံဝဲအ (Solar) တဘ့ၣ်, (Battery) တဖျၢၣ်, ခးသံအီၣ်ဝဲ အထီးတဒု, ပသၢဂီၤ (၁) ပီၢ်, ပသၢဝါ (၁) ပီၢ်, သိအီၣ် (၄) လ့း, ညၣ်အုၣ် (၃) ပီၢ်, ယၥ်လုး (၃) ဘ့ၣ်, ဆီမိၢ်ပှၢ် (၃) ဘ့ၣ်, အံသၣ်ဆၢ ပှဲၤထံကၠဲၤဘူတဖျၢၣ်, ဆိမိး (၃) ဘိၣ်, သဲးသၣ် (၂၀၀) ဖျၢၣ်, ညါသူး (၁) ပီၢ်, စ့တိၢ်မၤဘူၣ်စ့ယိၤ (၆၀) ဘး, အံသၣ်ဆၢ (၁) ကံလိ, မံလိ (၁) ဖျၢၣ်, (Charger) (၁) ဖျၢၣ်, ဒးမံ (၃) ခိၣ်, ဆးပၠးကမူၣ်ဒိၣ် (၁) ဘိၣ်, ထၢၣ်ကညီတဖျၢၣ်, ထၢၣ်ဝံချၢ (၁) ဖျၢၣ်, သယီကမူၣ် ပှဲၤထံကၠဲဘူတဘူ, (၃) စီၤကၠးစ့မၠၣ်-ဒၢ်လၢ်ပး (၂) ဘ့ၣ်, (Solar) (၁) ဘ့ၣ်, (၄)စီၤမူဝ့ၢ် ခးအီၣ်ဝဲအထီးမိၢ်ပှၢ်တဒု, ခးဝဲ အတၢ်ဃ့ၢ်ဖျိးသံကွံၥ်တဒု, (၅) စီၤဒ့လိၥ်-ဒိကၢ်ဝဲအဟံၣ်တြဲၤသီး ဝံၤဟံဝဲအ (Phone) တဖျၢၣ်, ထံခွး (၂) ဖျၢၣ်, (Charger) (၁) ဖျၢၣ်, ဒီ (၁) ဘ့ၣ်, နံၣ်သိချံ (၁) ဘ့ၣ်, ဒီး ခးသံဝဲအထိးတဒု န့ၣ်လီၤ.
    ဒ်န့ၣ်အသိး ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ဒုၣ်ဒါပယီၤ ဒီး (BGF) သုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤပျံၤမၤဖုးဝဲ ကမျၢၢ် ဒ်အံၤအဖီခိၣ် ဖဲ (၁၄.၅.၂၀၂၁) နံၤ ထံၣ်ဝဲ စီၤအဲၣ် က့ၤလၢအသဝီပူၤ ထိးတံၢ်ဝဲဒီးကျိ တဲပျံၤတဲဖုးဝဲလၢ လၢခံသုတဘၣ်ဟဲက့ၤလၢၤလၢ သုသဝီပူၤနီတဂၤလၢၤဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် အမဲၥ်ညါ အဝဲသ့တဖၣ် ဟးဆဲလီၤ (ပၥ်လီၤ) စ့ၢ်ကီးဝဲ မ့ၣ်ပိၢ်အဃိ ဖဲ (၂၂.၅.၂၀၂၁) နံၤဟါ (၁၃း၂၀) ဆၢကတီၢ် ဘီကၠိၣ်ထၣ်သဝီဖိ မံၤ- စီၤလ့ၤလိၤမူ သးနံၣ် (၅၃) နံၣ်တဂၤ ယီၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒုၣ်ဒါမ့ၣ်ပိၢ် ဖဲ ထံလၣ်ကၠၣ် တၢ်လီၢ် ဒီး သံကွံၥ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.
    ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ လါမ့ၤဒီတလါအကတီၢ်ပူၤ ပဒုၣ်ပဒါပယီၤ ဒီး (BGF) သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်တိၥ်တၢ်ပညိၣ်လၢ ပပှၤကလုၥ်အဖီခိၣ်အံၤ တစှၤလီၤဝဲနီတစဲးဘၣ်. တကးဒံးဘၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပဒုၣ်ပဒါလၢ အဟဲအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် ဒီး ကျိဖိသ့ၣ်တဖၣ် ထီဘိန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဒုၣ်ဒါအကဘီယူၤ ဒီး ကဘီယူၤဖိ (Drone) သ့ၣ်တဖၣ် ဟဲဆှၣ်ဝဲ ပဟီၣ်ကဝီၤ ထီဘိအဃိ ကဲထီၣ်ဝဲ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး ဒီး တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤလၢ ပပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.