Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ကီၢ်ပယီၤသုးမီၤစိရိၤ ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤ ဖီၣ် (ပီၣ်တၣ်) လၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ

လါယူၤ ၂၅ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
ဖဲလါယူၤ ၂၃ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိကမီၤ သုးနီၣ်ဂံၢ် (တမ-၄၄ လက်အေၥက်ခံ ခလရ-၄၀၂) လၢအအိၣ်ဆီလီၤအသးဖဲ ဘံလ့သုးကလၢၤတဖၣ် ဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်ဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်, ဆီထံးကီၢ်ဆၣ်, ဘျီခိၣ်ကရူၢ်, သဲးခီထၣ် တၢ်လီၢ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် သုးဂံၢ်ဘါကအိၣ်ဝဲ ၇၀ ဂၤဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖဲအဟဲထီၣ်တုၤဘျီခိၣ်ကရူၢ်, သဲးခီထၣ် ကတီၢ် သဝီဖိတဖၣ် ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး, အိၣ်တဒၢလၢ တၢ်လီၢ်အဂၤ ဒီး ပၥ်တ့ၢ်ကွံၥ်ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ, ဟံၣ်ဃီတၢ်ပီးတၢ်လီ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တကတီၢ်ဃီ ဖဲလါယူၤ ၂၄ သီန့ၣ် ကီၢ်ပယီၤသုးဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ ဖီၣ်ထီၣ်ဝဲ ပှၤဝံတၢ်ဖိ (ပီၣ်တၣ်) ၁၀ ဂၤ ဒီး ထီၣ်ဃိဝဲ (ထီၣ်ဃုတၢ်) ကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် ဒီး တကတီၢ်ဃီ ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ သဝီဖိဆါအီၣ်တၢ် အကျးပူၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဒူသဝီဖိလၢ ကီၢ်ပယီၤသုးဟံးဆူၣ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ ဖီၣ်အီၤ ၁၀ ဂၤန့ၣ် ဃ့ၢ်ဖျဲးကွံၥ် ၃ ဂၤ ဒီး အိၣ်တ့ၢ်လၢ ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ အစုပူၤ ၇ ဂၤန့ၣ်လီၤ.
"ခီဖျိ ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒ်အံၤအဖီခိၣ် သဲးခီထၣ် သဝီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ကဒု လၢတၢ်လီၢ်အဂၤ, သဝီအဂၤ တဖၣ် ဒီး ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်, ထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲ အါမးလၢ ကမျၢၢ်ဖိတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ အဂီၢ်လီၤ" အဂ့ၢ်န့ၣ် သဝီဖိ လၢတအဲၣ်ဒိးပၥ်ဖျါအမံၤဘၣ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ပယီၤသုး ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ ဟဲထီၣ်ဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ ခံဖု လၢကျဲခံဘိ ဒ်အမ့ၢ် ဆူ၀ၣ်မံၤခိၣ်တပၤတဖု ဒီး သဲးခီထၣ်တကပၤတဖု သုးခံဖုလၢၥ်အဂံၢ်ဘါအိၣ် ၇၀ ဂၤ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ ပယီၤသုး ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်တၢ်စိတၢ်ကမီၤတဖုအံၤ အိၣ်ဒံးဒၣ်လၢသဲးခီထၣ် သဝီအပူၤန့ၣ်လီၤ.