Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ဒီး စကစ သုး တၢ်ဘၢ်ဂံၥ်ဂုၥ် ကဲထီၣ်အဖီခိၣ် သဝီဖိ သံတဂၤ

လါယူၤလံ ၁၇ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
ဖဲလါယူၤ ၁၆ သီ, ၈း၃၀ မံးနံးကတီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်, မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ မူကီၢ်ဆၣ်အပှၤ ဒီး စကစသုး တၢ်ဘၣ်ဂံၥ်ဂုၥ် ကဲထီၣ်အဖီခိၣ် သဝီဖိသံဝဲတဂၤန့ၣ်လီၤ.
တၢ်ကဲထီၣ်သးအံၤ ဘၣ်ထွဲ သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ် ဖဲ ၁၂ သီနံၤ စကစ အသုး ခမရ ၆၀ ဖီၣ်ဝဲ လ့လ့ (ရေးလဲ) သဝီဖိတဂၤ အဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် မၣ်လိၥ်ထံၣ်လိၥ် ယ့ၣ်လဲသဝီသးပှၢ် အူခၠ့ၣ်သ့ ဘၣ်ဆၣ် တဟဲထံၣ်လိၥ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ခိၣ်နၢ်ဘၣ်အဂ့ၢ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ် ခီဖျိ သဝီဖိလၢ တပၥ်ဖျါအမံၤတဂၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖဲ ၁၆ သီဟါခီ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အပှၤလဲၤထံၣ်လိ အူခၠ့ၣ်သ့ လၢကဟဲက့ၤ ကိးသမံထံအီၤ တၢ်ဂ့ၢ် ဘၣ်ဆၣ် အူခၠ့ၣ်သ့ တခီ မၤယံၥ်မၤနီၣ်အသး ဒီး ဖဲဟဲက့ၤဘူးကတုၤ မြက်ရဲ ဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ ကျဲဖးဒ့ကတီၢ် ပယီၤသုး ခမရ ၆၀ ဟဲသိလ့ၣ် ၂ ခိၣ် သုးဂံၢ်ဘါ ၂၀ ဘျဲၣ် ဟဲခိးခးအီၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မူကီၢ်ဆၣ် အပှၤတခီ ခီဖျိထံၣ်စိ စကစ အသုးခိးအခိၣ်အဃိ ဃၣ်ကဒါအခိၣ် ဒီး ဃ့ၢ်ဖျဲးကတီၢ် စကစ အသုး ခးအီၤတဘျီဃီန့ၣ်လီၤ.
သဝီဖိလၢ အမံၤမ့ၢ် မီၣ်တီကျီၣ် တဂၤ လဲၤပိၣ်ဃုၥ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အပှၤအခံအဃိ တၢ်ကဲထီၣ်သးကတီၢ် ဘၣ်ဒိ ဖဲမုၢ်နၤ ၈း၃၀ မံးနံး ဒီး ဖဲပှၤကျဲၤဆှၢအီၤတၢ်ဆါဟံၣ်ကတီၢ် အသးသမူ ဟးထီၣ်ဖဲ မုၢ်နၤ ၁၀း၃၀ မံးနံးန့ၣ်လီၤ.
လါယူၤ ၁၇ သီဂီၤခီ ဘူးတံၢ်, တမုၢ်တခွါတဖၣ် ကလဲၤလၢ တၢ်ပၣ်လီၤ စီၤမီၣ်တီကျီၣ် အစိၥ်ဘၣ်ဆၣ် စကစ အသုး ဖဲကၠိပ့ၣ်စ့း သုးကလၢၤ တြီတံၥ်အကျဲ တပျဲလ့ၤလိၢ်ပှၤ နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်ကဲထီၣ်သး ကတီၢ် အူခၠ့ၣ်သ့ လီၤမၢ်ကွံၥ်ဝဲ တုၤခဲအံၤ တသ့ၣ်ညါ အိၣ်ဖဲလဲၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အပှၤလၢအလဲၤဒိးဝဲ ဆဲၣ်ကၢၣ်တဖၣ် ဆဲၣ်ကၢၣ် ၄ ခိၣ် အိၣ်တ့ၢ်ဒၣ်ဖဲန့ၣ် ဒီး တဂီၤအံၤ ဂီၤခီ ၇း၃၀ မံးနံးကတီၢ် စကစ သုး ခမရ ၆၀ ဟဲခိးဒံးတၢ်ဖဲ တၢ်ကဲထီၣ်သး အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.