Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar
Welcome to KNU - Karen National Union

Intro

The Karen National Union (KNU) is a democratic political organisation, seeking equality and self-determination, human rights, democracy and equality in a Federal Union of Burma. The KNU is the leading political organisation representing the aspirations of the Karen people. The KNU was founded in 1947. The main aim of the KNU is a genuine Federal Union based on equality and self-determination.
Welcome to KNU - Karen National Union

Activities

Districts | Kler Lwee Htu Dist

Kler Lwee Htu District celebrate KNDO day 2021

လါယူၤလံ ၁၇ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်ဖဲလါယူၤလံ ၁၆ သီနံၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဝဲၤလီၢ ...

Districts | Mutraw Dist

Mutaw District Organizing Activity

ဖဲ ၂၄ သီ လါယူၤ ၂၀၂၁ နံၣ် မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ ၅ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် အိၣ် ...

Welcome to KNU - Karen National Union

News Releases

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ (၁) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီး တၢ်မၤထီဒါ ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ်တဖၣ်

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၂၃ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၁ သီ အနံၤန့ၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈) စုတီၤဖီလၥ် ခမရ (၄၀၆), သုးကျိၤနီၣ်ဂံၢ် (၂) လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ သုးခိၣ်ဒိၣ်ဖိ ကၠီၣ်ထိည့ ဂံၢ်ဘါ (၂၂) ဂၤ ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF-1013) လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် ၀ၣ်သိ ဂံၢ်ဘ ...

Read More