Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, လ့ၣ်ညၣ်ဘိးပၠ့ ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီအပူၤ ပှၤသးစၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ တၢ်သိၣ်လိ ဘၣ်ထွဲ တၢ်ဒီသဒၢ ကသံၣ်မူၤဘှီး ဒီး တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢ

၂၀၂၀, လါယူၤလံ (၁၁) သီ, သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်

 

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, သုးက့ (၄) လ့ၣ်ညၣ်ဘိးပၠ့ ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီပူၤန့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ် ဒီး ဒူသဝီသးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိ ဘၣ်ဃး တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒီး တၢ်ဒီသဒၢ ကသံၣ်မူၤဘှီး အတၢ်ဘၣ်ယိၥ် တၢ်သိၣ်လိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖဲ သုးရ့ၣ် (၂၀၃) အဝဲၤဒၢး န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂၀၂၀ လါအီကူး စးထီၣ် ၈ သီတုၤ ၉ သီအနံၤ ဒီး တၢ်သိၣ်လိအံၤ KNLA သုးဖိမုၥ်ခွါအဂၤ ၃၀ ဒီး လီၢ်ကဝီၤပှၤသးစၢ်တဖၣ် ခဲလၢၥ် (၁၂၀) ဂၤဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 

လ့ၣ်ညၣ်ဘိးပၠ့ ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤဆၢဂ့ၤ, ကီၢ်ဆၣ်နဲၣ်ရွဲၣ် ပဒိၣ်နီၢ်ဝါ KNLA သုးရ့ၣ်ခိၣ် ဘိၣ်လ့သ့, ဒူသဝီကရူၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးအသး ဒ်သိးတၢ်သိၣ်လိကကဲထီၣ်အဂီၢ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲအိးထီၣ်တၢ်သိၣ်လိမူး အဝဲအံၤဖဲ  ဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်တုၤ ၁၂ နၣ်ရံၣ်, ဟါလီၤခီ ၁ နၣ်ရံၣ်တုၤ ၄ နၣ်ရံၣ် ဒီး ပှၤလၢအဟံးမူဒါလၢ တၢ်သိၣ်လိတခီမ့ၢ်ဝဲ သရၣ်စးအ့ၣ်ယၢ်ဝ့ န့ၣ်လီၤ.

 

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဝဲအံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး လီၢ်ကဝီၤကညီသးစၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒီးသးစၢ်လၢအဟူးဂဲၤဝဲဒၣ်လၢ ကညီဒီကလုၥ်ဂ့ၢ်ဝီအဂီၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ ကီၢ်သူလ့ၤသဲစးတၢ်ဘျၢ ဒီး ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်သဲစးတၢ်ဘျၢသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကသူဝဲဒၣ်လၢ အဘျုးအဖှိၣ်အိၣ်ကသ့အဂီၢ်, ဘၣ်ဃးဒီးလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်သိၣ်တၢ်သီဒီး တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တဖၣ် ဒ်သိးကပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကသ့ဝဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

 

လၢတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲၣ်ဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ် ကညီကလုၥ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဂုၥ်ကျဲးစၢးဝဲဒၣ်အသိး ကညီသးစၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကပၥ်ဃုၥ်ပၥ်ဂီၢ်အါထီၣ်လၢ ကညီကလုၥ်တၢ်ဂဲၤလိၥ်အပူၤဒီး ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲကသံၣ်မူၤဘှီး အတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒီး ကဟးဆှဲးဝဲအဂီၢ် တၢ်သိၣ်လိအံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ လီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် တၢ်သိၣ်လိ သရၣ်စးအ့ၣ်ယၢ်ဝ့ စံးဘၣ် သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤ.

 

ဖဲတၢ်မၤလိအဆၢကတီၢ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ သးစၢ်တဖၣ် အတၢ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ထွဲ သဲစးဂ့ၢ်ဝီဒီး ကလုၥ်ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ဆံးဝဲစှၤဝဲဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် စိၤခဲအံၤကညီသးစၢ်တဖၣ် သးစဲဒၣ်ထဲ တၢ်ဂဲၤ Game ဒီး သူလၢၥ်ဝဲ အတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဃုထံသ့ၣ်ညါက့ၤ ကညီကလုၥ်ဂ့ၢ်ဝီ တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤဒီး ကညီဒီကလုၥ်နံၤဒိၣ်နံၤထီအဂ့ၢ်တဖၣ် ပထံၣ်ဘၣ်လၢ အဂံၢ်စၢ်ဝဲဒိၣ်မးလီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်စးအ့ၣ်ယၢ်ဝ့ တဲအါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

 

လၢတၢ်သိၣ်လိတဘျီအံၤ တၢ်မၤလိဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အမ့ၢ် ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဘၣ်ထွဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်သ့ၣ်တဖၣ်, တကီၢ်ခါ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်တၢ်လဲၤကျဲ တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ဃုၥ်ဒီး ကညီတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ခိၣ်နၢ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

 

နံၣ်လၢအပူၤကွံၥ်စ့ၢ်ကီး ခီဖျိကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အတၢ်ကွဲမုၥ်အဃိ တၢ်မၤလိဒ်သိးအံၤတဖၣ် တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအီၤအိၣ်စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ အိၣ်ဝဲကီၢ်ရ့ၣ် (၇) ဘ့ၣ်ဒီး ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် မ့ၢ်ဝဲကီၢ်ရ့ၣ် (၇) ဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၥ်လီၤဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ဘျၢသဲစးခိၣ်သ့ၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤက့ၢ်ဂီၤ တၢ်ပၥ်လီၤမူဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် အိၣ်အသိး ဟူးဂဲၤဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ