Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ အတၢ်ပျၢ်ကၠိ အမူး (၁) ဝီတဝီ

လါယူၤ ၁၂ သီ ၂၀၂၁
        ဖဲ လါယူၤ ၁၂ သီ ၂၀၂၁ နံၤဂီၤ ၇း၀၀ ဆၢကတီၢ် မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ (MTJC Mutraw Junior College) အိၣ်ဒီးကၠိပျၢ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကၠိဖိဖျိထီၣ်ကၠိတဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤဝဲ ဖျိကၠိအတၢ်လၤကပီၤ န့ၣ်လီၤ. မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ် (MTJC) ကၠိဖိ အတၢ်ဒိးန့ၢ်က့ၤ ဖျိကၠိအတၢ်လၤကပီၤဘျီဝဲအံၤ ကၠိဖိလၢဖျိထီၣ် မုၥ် (၃၀) ဂၤ, ခွါ (၂၂) ဂၤ ဒီး ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၅၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
    မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ် (MTJC) တၢ်ဒိးန့ၢ်က့ၤ ဖျိကၠိအတၢ်လၤကပီၤဘျီဝဲအံၤ မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ, သရၣ်ကၠိခိၣ် စီၤဖိလၢၢ်ဂ့ၤစံးအါထီၣ်ဝဲ "ပဝဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အပူၤ ဒ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအသိး ပမုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိအံၤ ဘၣ်တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၂၀၁၈ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကၠိဖိလၢဖျိထီၣ်ဝဲ (၁) တနံၣ် အိၣ်ဝဲ (၂၀) ဂၤဒီး (၂) နံၣ်တနံၣ် အိၣ်ဝဲ (၃၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ပကၠိအံၤ ပှၤလၢကဘၣ်ဖျိထီၣ်ဝဲ (၁) ဝီတဝီ သ့ၣ်တဖၣ် တစံၣ်လီၤဘၣ်ဝဲဘၣ် ဒီး (၂) ဝီတဝီစ့ၢ်ကီး တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်လၢ ကစံၣ်လီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ် တစံၣ်လီၤဘၣ်စ့ၢ်ကီးဘၣ်. ဘၣ်မနုၤဃိလၢ ဆၢကတီၢ်လၢ ပကဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤက့ၤ ကၠိဖိဖျိထီၣ်အလံၥ်အုၣ်သး တၢ်လၤကပီၤဒီး ပတဟ့ၣ်လီၤအီၤဘၣ်လဲန့ၣ် ဟဲအသးဒ်အံၤ
- ပှၤတၢတဖုလၢ ကဘၣ်ဒိးန့ၢ်ဖျိထီၣ်ကၠိ အလံၥ်အုၣ်သး တၢ်လၤကပီၤအံၤ ခီဖျိဟီၣ်ခိၣ်ဒီဖျၢၣ် တၢ်ဆါလၢအမ့ၢ် (Covid-၁၉) ရၤလီၤသး ဒီး တၢ်အိၣ်လၢ အဖုကရၢ တန့ၢ်ဘၣ်အဃိ ပတဟ့ၣ်လီၤဘၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်ဖျိကၠိ လံၥ်အုၣ်သးတၢ်လၤကပီၤဘၣ်. မ့မ့ၢ် ခံဝီတဝီတခီ ဖဲတချုးတၢ်ဒိးစဲးဘၣ်ဒံးဝဲအဆၢကတီၢ် ဒ်ပသ့ၣ်ညါဘၣ်တ့ၢ်အသိး ခီဖျိပဒုၣ်ပဒါ ပယီၤသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟဲခးလီၤဝဲပှၤလၢ ကဘီယူၤအဃိ ပတပျၢ်ဘၣ်ပကၠိ ဒ်ပပၥ်ပနီၣ်အီၤအသိးဘၣ်. ပမ့ၢ်ဘၣ်စံၣ်ဘၣ်ဃ့ၢ် ခီဖျိပဒုၣ်ပဒါ အတၢ်ကူၥ်အၢမၤသီ သနၥ်က့ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပခိၣ်ပနၢ်ဒီး ပှၤမၤသကိးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အဲၣ်ဘၣ် ပဝဲမုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ ဒီး အတၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးဆူၣ်ဆူၣ်ကလဲၣ်အဃိ ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ မုၢ်တဂီၤအံၤ ကၠိဖိလၢကဘၣ်ဖျိထီၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖျိထီၣ်ဝဲဒီး ပဟ့ၣ်လီၤဘၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဖျိကၠိအလံၥ်အုၣ်သး ဒီးဖျိကၠိအတၢ်လၤကပီၤန့ၣ်လီၤ."
    မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ် (MTJC) အတၢ်ပျၢ်ကၠိမူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီဝဲအံၤ ကၠိဖိလၢဒိးန့ၢ်ဘၣ်က့ၤဝဲ ဖျိထီၣ်ကၠိအလံၥ်အုၣ်သး ဒီးဖျိကၠိအတၢ်လၤကပီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤက့ၤအီၤဖဲ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ်, ပ့က့ကရူၢ်, တမ့ၤထၣ်သဝီန့ၣ်လီၤ.
    ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ