Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

တၢ်အိးထီၣ်ဝဲ လၢၢ်ချီၣ်ထၣ် သဝီတီၤဖုၣ်ကၠိ

လါယူၤ ၂၅ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်
လၢၢ်ချီၣ်ထၣ်သဝီ မ့ၢ်ဝဲသဝီတဖျၢၣ်လၢ အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဒီး ဖဲလါယူၤ ၂၅ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် ဂီၤခီ ၉း၃၀ နၣ်ရံၣ် အဆၢကတီၢ် တၢ်အိးထီၣ်ဝဲ သဝီတီၤဖုၣ်ကၠိအံၤ န့ၢ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢအပူၤကွံၥ် ဖဲ ၁၉၇၄ နံၣ်ကတီၢ် တၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢး ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ သဝီတီၤဖုၣ်ကၠိ ဒ်သိးဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ကမၤလိမၤဒိးဘၣ်တၢ်အဂီၢ် ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်ကီအကလုၥ်ကလုၥ်အဃိ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤတန့ၢ်ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်ကတီၢ်စ့ၢ်ကီး တၢ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးအိးထီၣ်ကဒီးအီၤ ဘၣ်ဆၣ် ခီဖျိတၢ်ဂ့ၢ်အကလုၥ်ကလုၥ်အဃိ ကၠိအံၤလဲၤသရံးသး န့ၢ်ဒၣ်ထဲ ၃ လါဧိၤ ဒီး ဘၣ်ပတုၥ်ကွံၥ်အသးန့ၣ်လီၤ.
လၢၢ်ချီၣ်ထၣ်သဝီ တီၤဖုၣ်ကၠိ ကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ဒူသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ် ကွဲးဝဲလံၥ်ပရၢဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်အအိၣ် အဂ့ၢ် သဝီသးပှၢ် ဖါတံၢ်သ့မၠ့ၣ် စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
"ဒူသဝီပူၤ ဟံၣ်အနီၣ်ဂံၢ်တဖၣ်အါထီၣ်အဃိ ဒ်သိးဖိလံၤသ့ၣ်တဖၣ် ကသ့မၤလိဘၣ်တၢ်အဂီၢ် သဝီသူၣ်ခ့သးပှၢ်တဖၣ် ကွဲးဝဲလံၥ်ပရၢဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အအိၣ် ဒီး ဃ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ တၢ်ကအိးထီၣ်ဝဲ ကၠိအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဃ့ထီၣ်အဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တူၢ်လိၥ်ဝဲအဃိ တနံၤအံၤ ပအိးထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိ န့ၢ်ဝဲဒၣ်လံန့ၣ်လီၤ."
လၢၢ်ချီၣ်ထၣ်သဝီအံၤ ဟံၣ်ခိၣ်အိၣ်ဝဲ ၂၀ ဖျၢၣ် ဒီး ကၠိဖိမုၣ်/ခွါ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ ၂၀ ဂၤ ဒီး သရၣ်မုၣ်သိၣ်လိတၢ် အိၣ်ဝဲ ၃ ဂၤန့ၣ်လီၤ.
"တၢ်အိးထီၣ်ကဒါက့ၤကၠိ န့ၢ်ဝဲလံအဃိ သဝီသူၣ်ခ့သးပှၢ်တဖၣ်, ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်တဖၣ်, ဖိဒံဖိသၣ်တဖၣ် ဒီး ယနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ယဲ ဒ်ကၠိသရၣ်မုၣ်တဂၤအသိး ယသးခုသးမုၥ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဝဲအံၤဖျါဝဲလၢ တၢ်ပၥ်လုၥ်ပၥ်ပှ့ၤ ဒီး ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ" အဂ့ၢ်န့ၣ် သရၣ်မုၣ်သၤကံၤခဲၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢတၢ်အိးထီၣ်ကၠိအံၤ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ခၢၣ်စး ပဒိၣ်စီၤနၢၤကျၢၤမူ, သုးရ့ၣ် (၂) သုးရ့ၣ်ခိၣ်-၂ စီၤဖိပါရွ့ၤ, သဝီသးပှၢ် စီၤသ့မၠ့ၣ် ဒီး ကၠိကမံးတံၥ်တဖၣ် ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကၠိဖိ ဒီး ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်, သရၣ်မုၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်အိးထီၣ်ကၠိအံၤန့ၢ်ဝဲလံ ဘၣ်ဆၣ် ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်ဒီး ကၠိတၢ်ပီးတၢ်လီတဖၣ် တလၢ်တလီၣ်ဘၣ်အဃိ ကၠိဖိတဖၣ် ဘၣ်မၤလိတၢ်လၢ သီခါဖၠၣ်သရိၥ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပညိၣ်လၢ တၢ်ကတ့ထီၣ်ဝဲကၠိ အတၢ်သူၣ်ထီၣ် လၢခဲမဟိကၢၥ်တနံၣ် န့ၣ်လီၤ.
ခီဖျိကၠိသရၣ်/သရၣ်မုၣ်တဖၣ် တၢ်ဃုဘၣ်အီၤ ကီခဲအဃိ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ဃုထၢဟ့ၣ်မူဒါ န့ၢ်ဒၣ်ထဲ ကၠိသရၣ်မုၣ် ၂ ဂၤဧိၤ ဒီး အဂၤ ၁ ဂၤခီန့ၣ် ဒူသဝီခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဃုထၢဟ့ၣ်မူဒါအီၤ န့ၣ်လီၤ. လၢၢ်ချီၣ်ထၣ်သဝီ တီၤဖုၣ်ကၠိအံၤ သိလိတၢ်ဒ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ အလံၥ်ညိၣ်သိၣ်ဒိၣ် အသိးန့ၣ်လီၤ.


ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ