Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မူကီၢ်ဆၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီး လီၢ်ကဝီၤဖိတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိၥ်အသး ဒီး သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ်ပဟံၣ် တဖၣ်

လါယူၤလံ ၂ သီ, ၂၀၂၁နံၣ်, သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မူကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် လါယူၤလံ (၁) သီတုၤလၢ (၂) သီ အတီၢ်ပူၤ လီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ် ဒီး ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်လိၥ်သကိးအသး ဒီး သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ်ပဟံၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-မူကီၢ်ဆၣ် သ့ၣ်ပှၢ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး ပှၤလၢအပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ၀ဲၤကျိၤဝဲၤဒ့ ပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ်, ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးတဖၣ် ဒီး လီၢ်ကဝီၤ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ခဲလၢၥ်ပှၤအဂၤ ၂၀၀ ပၣ်ဃုၥ်ဝဲလၢ တၢ်သူၣ်သ့ၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ န့ၣ်လီၤ. သ့ၣ်ပဟံၣ်ဖိ ၁၀၀၀ (တကထိထူၣ်) ဃၣ်ဃၣ် ဘၣ်တၢ်သူၣ်လီၤအီၤဖဲ ဘ့ၤပြဲသ့ၣ်ပှၢ်ပျံၤကွီၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး မူပဒါသ့ၣ်ပှၢ်ပျံၤကွီၤအပူၤ တၢ်လီၢ်လၢအမ့ၢ် မ့တဲ ဒီး ထံလၢၢ်ဘီထၣ် တၢ်လီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ်ပဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၃၅၀၀) ခိၣ်အဃိ လၢတၢ်သူၣ်သ့တဘျီအံၤ တၢ်သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ်ခဲလၢၥ် အိၣ်ဝဲ (၄၅၀၀) ထူၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မူကီၢ်ဆၣ်ပူၤ တၢ်သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ်ပဟံၣ်ဖိ ကိးမုၢ်နံၣ်ဒဲး ဒီး မဟိကၢၥ်တနံၣ်န့ၣ် တၢ်သူၣ်လီၤဝဲ သ့ၣ် (၁၂၀၀၀) ခိၣ် ဒီး သ့ၣ်ပဟံၣ် ဒီး သ့ၣ်အဂုၥ်အဂၤတဖၣ် ပၣ်ဃုၥ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ