Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် အိးထီၣ်ဝဲ ကသံၣ်တၢ်မၤလိ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ

လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ပူၤ ဒ်သိးကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ထွဲတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂ့ၢ်အဝီ ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤ စုတီၤဖီလၥ် (ပှၤတ၀ၢဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိ) တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး အိးထီၣ်ဝဲ ကသံၣ်တၢ်မၤလိတခါ အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖျါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်မၤလိတဘျီအံၤ တၢ်သိၣ်လိဝဲ တၢ်သ့တၢ်ဘၣ် ဒ်အမ့ၢ် ကသံၣ်ကသီ တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဒီး တၢ်ကူဆါယါဘျါ အတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တဖၣ် အမဲၥ်ညါ တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဒိဆၢ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ် တၢ်တတၢၤတနါ လၢကဲထီၣ်သးတဖၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ စ့ၢ်ကီးအဂ့ၢ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

"တၢ်မၤလိအံၤ ပတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဒ်သိး ပကသ့မၤစၢၤကမျၢၢ်တဖၣ် ဘၣ်ထွဲဒီးဆူၣ်ချ့သနၢၣ် တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ပကဘၣ်ကူဆါယါဘျါတၢ်ဒ်လဲၣ် ဒီး န့ဆၢၣ်တၢ်တတၢၤတနါ မ့ၢ်ကဲထီၣ်သးန့ၣ် ပကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤဖံးမၤတၢ်ဒ်လဲၣ် သ့ၣ်တဖၣ် ပသိၣ်လိနဲၣ်ယုၤ ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိပဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲ ဆူၣ်ချ့တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဒ်အံၤအဃိ ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ပမၤစၢၤကမျၢၢ်ကသ့အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ" အဂ့ၢ်န့ၣ် ဆူၣ်ချ့ပှၤမၤတၢ်ဖိတဂၤ စံးဘၣ်ဝဲ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကစီၣ် န့ၣ်လီၤ.
တၢ်မၤလိတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲ သိၣ်လိနဲၣ်ယုၤအီၤလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤ ကကဲဘျူးဝဲလၢ လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့သနၢၣ်လီၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤထီၣ်တၢ်မၤလိဖိတဂၤ စံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤ စးထီၣ်လါယူၤ အတီၢ်ပူၤ ခိဝံး-19 တၢ်ဆါအံၤ ဟဲဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်လၢ ဒူသဝီသ့ၣ်တဖၣ်အဃိ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်အဃိ ဒ်သိးတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အိးထီၣ်ဝဲ တၢ်မၤလိဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ.


ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ