Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်ဝဲ လီၢ်မုၥ်သီလီၢ်မုၥ်ပၢၤ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်တၢ်အီၣ်


၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၁ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၂ သီ တုၤ ၂၄ အနံၤ လၢ (၄) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ခးလိၥ်သးကဲထီၣ်ဝဲ (၉) ဘျီ လၢကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲး သုးမုၢ်ဒိၣ် သုးရ့ၣ် (၉) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ-၃၄၉, ခမရ-၅၉၀, ခမရ-၅၉၉ အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိ လၢအိၣ်ဘူးလၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဟီၣ်ကဝီၤ ဒ်အမ့ၢ် လီၢ်မုၥ်သီလီၢ်မုၥ်ပၢၤ သဝီသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ်ကွံၥ်ဝဲ လၢအသဝီပူၤ ဒီး လဲၤဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ ပှၢ်လၥ်ကျါန့ၣ်လီၤ.


ခီဖျိလၢ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ဒ်အံၤအဖီခိၣ် ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်လီၤဝဲမူဒါဆူ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤ ကမံးတံၥ် CIDKP လၢကရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၈ သီအနံၤ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်ဝဲ လီၢ်မုၥ်သီလီၢ်မုၥ်ပၢၤ ကမျၢၢ်ဖိ လၢဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဟုသး (၂၆) ထၢၣ် ဒီး ဟ့ၣ်နီၤလီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP ထၢပၥ်ဖှိၣ်ဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ လၢလီၢ်မုၥ်သီလီၢ်မုၥ်ပၢၤ သဝီကမျၢၢ်ဖိ လၢဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးသ့ၣ်တဖၣ် ဒီး ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP အိၣ်ဒီးအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် အသီကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ.


အဲၣ်ကလုၥ်ကညီသးစၢ် လၢကီၢ်ပူၤကီၢ်ချၢသ့ၣ်တဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ဆှၢလီၤဝဲတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢ လီၢ်မုၥ်သီလီၢ်မုၥ်ပၢၤ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ခီဖျိ လီၢ်ခၢၣ်သး တၢ်ကစီၣ်ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤဒ့ ဒီး တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအံၤ တၢ်ကရၢကရိ ကဆှၢလီၤစ့ၢ်ကီးဆူ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကညီကီၢ်ပူၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ အစုပူၤ ဒီး ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်တၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


ကညီပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP အံၤဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ ၁၉၉၈ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒါလီၤဝဲ တၢ်ဒုးအမဲၥ်သၣ် ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် လၢတၢ်ပၢၢ်ဆၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလိၣ်ဝဲအဖီခိၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ကမံးတံၥ်အံၤ ဒီး ဟူးဂဲၤဝဲအဂ့ၤကတၢၢ် လၢကမျၢၢ်ဖိ လၢအဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအီၤ စးထီၣ်လၢ လီၢ်ခၢၣ်သးပတီၢ် ဒီး တုၤလီၤလၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် အပတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်သုးက့ ကိးဘ့ၣ်ဒဲး အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ အိၣ်ဝဲဒီး ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံၤကမံးတံၥ် CIDKP ဒီး ကမျၢၢ်ဖိမ့ၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲ တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ အဆၢကတီၢ် ကမံးတံၥ်အံၤ ဃုကျဲလၢ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကမံးတံၥ်အံၤ စးထီၣ်ဟူးဂဲၤဝဲ စးထီၣ်လၢ ၁၉၉၈ နံၣ် ဒီး တုၤလီၤလၢ အခဲအံၤန့ၣ်လီၤ.


ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ