Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၁၉ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ် ခီကရဲး


လါယနူၤအါရံၤ ၁၇ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် မၤဝဲ ၁၉ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲး ဖဲကီၢ်ရ့ၣ်ဝဲၤလီၢ်ခိၣ်သ့ၣ် အမျၢ်ထၣ် ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီတုၤ ၁၅ သီအနံၤ န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတဘျီအံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ် ဒီး ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီ ၂ ဘ့ၣ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ် ခဲလၢၥ် ၉၃ ဂၤဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၁၉ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးအပူၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ပၥ်လီၤဝဲ ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီသ့ၣ်တဖၣ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဝဲ တၢ်မၤဆူညါ ၄ နံၣ်အဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ် လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤသ့ၣ်တဖၣ် မ့ၢ်ဒ်လၥ်အသိးန့ၣ်လီၤ.
၁. ပဒိၣ်စီၤဖျိးစိဝ့ (ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်)
၂. သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိ စီၤမုၢ်လၢ် (ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်-၂)
၃. ပဒိၣ်စီၤအဲၣ်နၤ (နဲၣ်ရွဲၣ်)
၄. ပဒိၣ် စီၤပိၣ်ပိၣ်ခ့ၣ်မီၣ် (နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ)
၅. ပဒိၣ်စီၤသူယဲၤ (စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်) သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢခီကရဲးတဘျီအံၤ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ပၥ်လီၤက့ၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး တၢ်ပၥ်လီၤစ့ၢ်ကီး ခါဆူညါတၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤ ကအိၣ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအသး ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤ ဒီး တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ကလဲၤထီၣ်လဲၤထီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ