Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူပျၥ်ယၥ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်ကစီၣ်တၢ် ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်

၂၀၂၀ နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၉ သီ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူပျၥ်ယၥ်တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်တဖၣ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ဝဲၤ ကျိၤဝဲၤ ဒ့တဖၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ ချုးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ်, ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ အကဲထီၣ်လၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တဖၣ် ကမျၢၢ်ကသ့ၣ်ညါဘၣ်ဝဲ ချုးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်အီၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကရၢ်ကရိဒီး တၢ်ဘိးဘၣ် ရၤလီၤ ဝဲၤကျိၤခိၣ် ပဒိၣ်စီၤထူထူအဲၣ် စံးဝဲဒၣ်ဖဲ ဝဲၤကျိၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဝဲၤကျိၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၂၈ သီတုၤ ၂၉ သီ ၂၀၂၀ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤမ့ၢ်ဝဲ ၀ဲၤကျိၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အဆိကတၢၢ်တဘျီဖဲ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲး (၁၆) ဝီတဝီ ၀ံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဘျီအံၤ တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ် လၢကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ် အပူၤတဖၣ်, ဝဲၤကျိၤအဖီလၥ် ဝဲၤဒ့ခိၣ်နၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ဒီး ကညီသးစၢ်ကရၢတဖၣ် ဟဲထီၣ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဝဲ ဘၣ်ဃးဝဲၤ ကျိၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤကထီၣ်လဲၤထီ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်ကရၢကရိဝဲၤကျိၤ လၢကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဒ်သိးအဂံၢ်အဘါကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ မၤသကိးအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲဒၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

ဒ်ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ဘျၢခိၣ်သ့ၣ်ပူၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤက့ၢ်ဂီၤအိၣ်ဝဲအသိး ကီၢ်ရ့ၣ်ပတီၢ် ဝဲၤကျိၤအိၣ်ဝဲ ၉ ဘိ စုၥ်စုၥ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူပျၥ်ယၥ်အံၤ လၢတၢ်ပၢတၢ်ပြးအဂီၢ် တၢ်သူၣ် ထီၣ်ဆီလီၤအီၤဃုၥ်ဒီး ဝဲၤကျိၤ ၉ ဘိ လၢအမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ, ဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤ, ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ, စံၥ်ပှဲၤသူၣ်ဖျးဝဲၤကျိၤ, သ့ၣ်ပှၢ်ဝဲၤကျိၤ, ခိသွဲ ကျိၣ်စ့ဝဲၤကျိၤ, ဝံစိၥ်တီဆှၢဒီးတၢ်ဆဲးကျိးကျဲဝဲၤကျိၤ, ဘုၣ်ဖီၣ်မၤညၣ်ဝဲၤကျိၤ ဒီး ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဝဲၤကျိၤ သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်သူၣ်ထီၣ်ဆီလီၤအပူၤ အိၣ်ဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဒီး ကမံးတံၥ်/ကီကးတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် စံၣ်ညီၣ်ပီတ့ကမံးတံၥ်, ဖီၣ်ကျၢၤကယၥ်တၢ်ဘျၢ ကမံးတံၥ်, သုးကီကး ဒီး ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်ဝီကမံးတံၥ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၀ဲၤကျိၤဒီးကမံးတံၥ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဖံးမၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်အဂီၢ် လၢဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ