Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်ကစီၣ် ဒီး တၢ်ပၥ်လီၤ ခါဆူညါ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ အတၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိး လၢကီၢ်ရ့ၣ် ဒူပျၥ်ယၥ်

၂၀၁၄ နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ, ၁၈-၂၁ သီ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး မၤဝဲတၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်ကစီၣ် ဒီး တၢ်ပၥ်လီၤခါဆူညါ တၢ်မၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ တၢ်ကွၢ်ကဒါက့ၤ ဒီး တဲသကိးဘၣ်ဃး တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ ဘၣ်တၢ်မၤတ့ၢ်အီၤလၢ (၂) နံၣ်အတီၢ်ပူၤသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒီး ကီၢ်စဲၣ်ပတီၢ် တၢ်ပတုၥ်တၢ်ခး အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး တဘျီအံၤ တၢ်မၤအီၤလၢ ၄ သီ အတီၢ်ပူၤ စးထီၣ်ဖဲ လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ ၁၈ သီတုၤ ၂၁ သီ, ၂၀၁၄ နံၣ်, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူပျၥ်ယၥ်, ကီၢ်ဆၣ်ကီးကရံး, သဝီ ကတိထၣ် န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ ဒီး လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ်တဖၣ် ဟဲထီၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲဒၣ် စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ကညီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဒီး ထံဆၢကီၢ်ဆၢ ဘံၣ်ဘၢကိတိၥ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ အီၣ်လွၤ့ လၢကညီကီၢ်စဲၣ် ပဒိၣ်ခၢၣ်စး ဟဲထီၣ်ကတိၤလီၤ တၢ်ဖဲတၢ်အိးထီၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ် တဲသကိးမူးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကရၢခိၣ် အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ဒီး သုးဂ့ၢ်ဝီပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် သုးခိၣ်ဒိၣ်စိ စီၤထူထူလ့, ဒီးကထၢၣ်အဲလၢၢ် စမ့း (တၢ်ဆှၢနုၥ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ကီၢ်ပယီၤတၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်), ဃုၥ်ဒီး လီၢ်ခၢၣ်သး ပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံၥ်သ့ၣ်တဖၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဒီး ပၥ်ဖျါထီၣ် ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤဝဲ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကျိၤကျဲ အတၢ်တၤတၢ် ဒီး တၢ်ကဲဘျူးကဲဖှိၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ပၥ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး အတၢ်ကူၣ်ကျဲၤ တၢ်ဆိကမိၣ် ဒီး ကျိၤကျဲတဖၣ် ဒီး ကွၢ်ကဒါက့ၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကျိၤကျဲဒီတခါ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်နၢ်လၢ အဟဲထီၣ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ် ဒူပျၥ်ယၥ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်လၢ အဟံးမူဒါလၢ အပတီၢ်ပတီၢ်ဒၣ်ဝဲစုၥ်စုၥ်, ဃုၥ်ဒီး သုးက့ (၆) သုးခိၣ်သုးနၢ်တဖၣ်, ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ခၢၣ်စးတဖၣ်, ကညီသးစၢ်ကရၢ ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီး လီၢ်ကဝီၤ ပှၤတ၀ၢခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢ အဟဲထီၣ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအံၤတဖၣ် ပၥ်ဖျါထီၣ်, ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤလိၥ်သးလၢ တၢ်တၤတၢ် ဒီး တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်မၤတ့ၢ်ဝဲ လၢ (၂) နံၣ် အတီၢ်ပူၤ ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် အတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. 

ဒ်သိးတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ် ဒီး မၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် ကနၢ့်အဂီၢ် ပှၤလၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် ထံၣ်လိၥ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဒီး ပှၤလၢအဟဲထီၣ်တဖၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲ ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကီတၢ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိကွံၥ်အီၤ ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ကဃုနၢ့် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၥ် ဒီး ပၥ်လီၤတၢ်တိၥ်ကူၣ်ကျဲၤတဖၣ်, အါနၢ့်အန့ၣ် တၢ်ကသူၣ်ထီၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်အဒွဲပူၤ ဒီး မၤဖျါထီၣ် တၢ်အမိၢ်လံၤမိၢ်ပှၢ် ဒ်သိးတၢ်ကဲဘျူးကဲဖှိၣ် ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ပှၤကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်သကိးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထံၣ်လိၥ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး ဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်ဟဲထီၣ်ဝဲ (၁၂၀) ဂၤ န့ၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးလၢ အဟဲထီၣ်တဖၣ် ဃ့ထီၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲလၢ တၢ်ကမၤန့ၢ်အီၤ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ကံၢ်စီ တၢ်မၤလိ ဒ်သိးကကဲထီၣ် ခါဆူညါ တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်မၤလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ် တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကညီကီၢ်စဲၣ် ကိတိၥ်အူဇီၣ်မ့ ဟဲထီၣ်ဝဲ တၢ်ပျၢ်ကွံၥ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်အမူး ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အကရၢခိၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဒိၣ်စိ စီၤမူၤတူစ့ဖိ, ကီၢ်ရ့ၣ် ဒူပျၥ်ယၥ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ် ပဒိၣ်စီၤရွှ့ၣ်မီ သ့ၣ်တဖၣ်ကတိၤကျၢၢ်တံၢ်ကွံၥ် တၢ်မၤလိအမူးတဘျီအံၤန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ