Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ဂ့ၢ်အလၢအပှဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ်

၀ီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်တြီဆၢ (Covid-19) တၢ်ဆါကရူၢ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်ဆၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ တၢ်တြီဆၢဒီသဒၢ (Covid-19) တၢ်ဆါ တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါကရူၢ် ဖဲတနံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါကရူၢ်အံၤ တၢ်နီၤဖးလီၤအီၤ ၅ ဖု ဒီးကရူၢ် ၅ ဖုအံၤ ကဘၣ်ဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်လၢ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကရူၢ် ၄၁ ဘ့ၣ် ကမျၢၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါဒီသဒၢသးလၢ (Covid-19) တၢ်ဆါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး ကမျၢၢ်လၢ အအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အယံၤ ဒီး မ့ၢ်ဟဲက့ၤနုၥ်လီၤလၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤတဖၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ပၥ်ပနီၣ်အလီၢ်အဂီၢ် တၢ်ကတဲၥ်ကတီၤဃၥ် တၢ်လီၢ် ၂ တီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ် တၢ်လိၣ်အကလုၥ်ကလုၥ်တဖၣ် ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ကတဲၥ်ကတီၤ ရဲၣ်ကျဲၤဃၥ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တကီၢ်ခါတၢ်အိၣ်သးအဖီခိၣ် လီၢ်ကဝီၤဖိလၢ အဟဲက့ၤနုၥ်လီၤလၢ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပူၤ အိၣ်ဝဲတနီၤ ဒီး ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအိၣ်အသိး အကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ရဲၣ်ကျဲၤဝဲ ဒီး အိၣ်ဝဲလၢအကစၢ်ဟံၣ် ၁၄ သီ န့ၣ် သ့ၣ်ညါဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မ့ၢ်ထံၣ်န့ၣ် တၢ်ဆူးတၢ်ဆါပနီၣ် တခါခါလၢ အလီၤဘၣ်ယိၢ် ဒီး တၢ်ကယါဘျါအီၤအဂီၢ် လီၢ်ကဝီၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ဆဲးကျိးစ့ၢ်ကီး ဒီး ကညီဆူၣ်ချ့မၤစၢၤဝဲၤကျိၤ ဒီး ကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိး (Covid-19) တၢ်ဆါအံၤ အသုတဟဲဘၣ်ကူဘၣ်ဂၥ်လၢ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဂ့ၤအဂီၢ် ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ခိၣ်နၢ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် တြီတံၢ်ဃၥ်ဝဲ တၢ်ဟးထီၣ်ဟးလီၤ, တၢ်နုၥ်လီၤအိၣ်ဘှံးလၢသဝီပူၤ ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ရိ တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအဟဲက့ၤလၢ တၢ်လီၢ်ယံၤတဖၣ် ကဘၣ်ဒိကနၣ်လူၤပိၥ်ထွဲ တၢ်သီတၢ်သီတၢ်ဘျၢ လၢလီၢ်ကဝီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ် ပၥ်လီၤဝဲဒီး ဒ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ကရၢတဖၣ် အတၢ်ဟံးစုနဲၣ်ကျဲအသိး ကမၤထွဲဝဲအဂီၢ် ဝီၢ်ရ့ၣ်ကီၢ်ဆၣ် ကီၢ်ဆၣ်ဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဒုးသ့ၣ်ညါတ့ၢ် ကမျၢၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လါမး ၂၈ သီ ၂၀၂၀ နံၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ