Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး ...

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လါမးရှးတလါကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး၂၀၂၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ် ၄ သီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိ ...

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် လၢ (၁) လါ အကတီၢ်ပူၤ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၇ သီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤ ၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ ...

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခီဖျိတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးအဃိ ကမျၢၢ်ဖိလၢ အိၣ်ဘူးဒီး တၢ်ဒုးဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ် တုၤခဲအံၤ က့ၤအိၣ်ဆိးလၢ အဒူသဝီ တဘူၣ်ဒံး

၂၆-၁-၂၀၂၂ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢအဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖ ...

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ဝင်းတာပန် စစ်ကောင်စီ- BGF ပူးပေါင်းစခန်းမှ ရွာသားတစ်ဦးကို သေနတ်ဖြင့်ပစ်ခတ်

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၂၀ရက်၊ သထုံခရိုင်ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက် ညနေ ၇ နာရီ ဝန်းကျင်က ကအဲန်ယူ-ဘီးလင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ စစ်ကောင်စီနှင့် BGF ပူးပေါင်း စခန ...

ဃုဖးအါထီၣ်
တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၈ သီခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီ ...

ဃုဖးအါထီၣ်
ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ