Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဆှၢထီၣ်တၢ်အီၣ်အဃိ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ဒီး လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ်ဖိ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၁၁ သီ
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, မုၢ်သဲၣ်အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ်ထီၣ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဒီး ဆှၢထီၣ်ဝဲအသိလ့ၣ် မၤဂ့ၤထီၣ်ကျဲသိလ့ၣ်တီတၢ်အီၣ်တဖၣ် လၢကလဲၤဆှၢတၢ်အီၣ် လၢအသုးလၢအိၣ်လၢ သုးက့ (၅) အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒီသဒၢလီၤက့ၤဟီၣ်ကဝီၤအဂီၢ် သုးက့ (၃) သုးရ့ၣ် (၇), သုးရ့ၣ် (၈), သုးရ့ၣ် (၉), ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) သုးကျိၤပၥ်ဖှိၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ကိးနံၤဒဲးဃၣ်ဃၣ် လၢမုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ဒီး သုးက့ (၃) သုးကျိၤပၥ်ဖှိၣ်တဖၣ် မၤဟးဂီၤဝဲ သုးမီၤစိရိၤအသုး သိလ့ၣ်တီတၢ်အီၣ်တနီၤအဃိ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကျိဖးဒိၣ်ဒီး ခးလီၤဝဲလၢ မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤ သိလ့ၣ်ကျဲကပိၥ်ကပၤ, ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ ခဲအံၤခဲအံၤန့ၣ်လီၤ.
ခီဖျိလၢ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးနါစိၤကျိဖးဒိၣ်အဃိ ကမျၢၢ်ဖိလၢအိၣ်ဆိးဖဲ မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤ ဒ်အမ့ၢ် ဃဲဒၢသဝီ, တကီၤဒၢသဝီ, သဝီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်လၢ ပှၢ်လၥ်ကျါန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ် အနီၣ်ဂံၢ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၀၀၀) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမးန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် တၢ်အီၣ်တၢ်အီ သပၢၤလီခီ, ယၣ်လုး, ဆ့ကလၢၤ သ့ၣ်တဖၣ် တလၢတလီၣ်ဝဲအဃိ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ကညီကီၢ်ပူၤ ပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံကမံးတံၥ် (CIDKP) ဒီးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, သပၢၤလီခီ, ယၣ်လုး, ဆ့ကလၢၤ သ့ၣ်တဖၣ် လၢကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်လၢ ပှၢ်ပူၤတဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ကီခဲဝဲအဃိ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢကလဲၤဆူ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ခူသူၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အအိၣ် ကီခဲဝဲဒီး လီၢ်ကဝီၤပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါသ့ၣ်တဖၣ် ကျဲၤစၢးဃုကျဲ ဒီး ရဲၣ်ကျဲၤန့ၢ်တၢ်လိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.


ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ