Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်


၂၀၂၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ် ၁၉ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တပယူၥ်ဃီန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဒီသဒၢက့ၤဟီၣ်ကဝီၤအဂီၢ် ကညီဒီကလုၥ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးပၥ်ဖှိၣ်ကရူၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ကျဲးစၢးဝဲအဂ့ၤကတၢၢ် ဒီး ခီၣ်ဆၢခးဝဲ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ အပူၤန့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆), ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ အါကတၢၢ် ဒီး တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်စ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဃုၥ်ဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲခးလီၤဝဲတၢ်လၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ် ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤ လၢ (၁၅) သီအတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၅၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် သံဝဲ (၈၇) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိ (၄၅) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုး သံလၢတၢ်မၤလီၤတံၢ်အီၤတန့ၢ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် အိၣ်စ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးပၥ်ဖှိၣ်ကရူၢ်တဖၣ်တခီ လုၢ်ထီၣ်အသးသမူလၢ တၢ်သဘျ့အဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၁၂) ဂၤ ဒီး လုၢ်ထီၣ်အနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ ခဲလၢၥ် (၁၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ သဝီပူၤအဃိ လၢ (၁၅) သီအတီၢ်ပူၤ ကမျၢၢ်ဖိလၢ အတၢ်ကမၣ်တအိၣ်ဘၣ်တဖၣ် ဘၣ်သံဝဲ (၄) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ