Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National" 

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union" 

  • English
  • Karen
  • Myanmar
တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ်

တၢ်ကတိၤလၢညါ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရၢတဖုလၢ အခၢၣ်စးဝဲကညီဒီကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢအံၤ ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲ ၁၉၄၇ နံၣ် န့ၣ်လီၤ. ကရၢအံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဒ်သိး ကသူၣ်ထီၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်လၢ အမ့ၢ်အတီလၢ အအိၣ်လၢပှဲၤဒီး တၢ်တုၤသိးထဲသိး ဒီး နီၣ်ကစၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်ပၢလီၤသးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတခီ မ့ၢ်ဒ်သိး ပကသူၣ်ထီၣ် ဖဲၣ်ဒရၢၣ် ကီၢ်စၢဖှိၣ်အမ့ၢ်အတီလၢ ကလုၥ်ဒူၣ် လၢကီၢ်ပယီၤပူၤခဲလၢၥ် ကမၤသကိး၊ ကအိၣ်သကိးတပူၤဃီ ဃူဃူဖိးဖိးလၢ တၢ်သးတဖျၢၣ်ဃီ ပှဲၤဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ၊ တၢ်မုၥ်တၢ်ခုၣ်၊ တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီး တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ န့ၣ်လီၤ.
တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ်

တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ် | ဖၣ်အၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်

နဘူးမြို့နယ် (KYO) နှင့် (KNPF) ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

၁၇-၇-၂၀၂၂ ကေအဲန်ယူ ဗဟိုကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဖားအံခရိုင်၊ ...

လီၢ်ခၢၣ်သး | National Important Day

(၇၅) နှစ်ပြည့် ကရင်အမျိုးသား ကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ နေ့အခမ်းအနားကျင်းပ

၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၆) ရက် (ကေအဲန်ယူ-ဗဟို)၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၆ ရက်နေ ...

ကီၢ်ရ့ၣ်တဖၣ် | ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်

မူး (၃) မူး တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢမုၢ်ခံသဝီ ဖဲ (KNDO) မုၢ်နံၤပှဲၤထီၣ် (၇၅) ဝီတဝီကတီၢ်

လါယူၤလံ (၁၆) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်လါယူၤလံ (၁၆) သီ မုၢ်ခံသဝီ က မျၢၢ်ဖိ ဒီး (KNDO) ဂၢၤသးသုး ...

ဝဲၤကျိၤတဖၣ် | တၢ်ကရၢ်ကရိ ဒီး တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ

NGLP ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ / ကျောင်းသားများ ပြည်သူလူထု၏ လယ်ယာကို ကူညီစိုက်ပျိုး

၁၃ရက် ဇူလိုင်လ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကေအဲန်ယူ - ဗဟို၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၂ ရက်နေ့ ...

တၢ်ဃုထံၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဂီၢ်

၀ဲၤကျိၤတဖၣ်

တၢ်တူၢ်လိၥ်မုၥ်ဆူ ကညီဒီကလုၥ် စၢဖှိၣ်ကရၢ်

တၢ်ကစီၣ်ရၤလီၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ်, လါယူၤလံ ဒီတလါကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် ပၥ်ဖှိၣ်

၈-၈-၂၀၂၂ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤ တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ...

ဃုဖးအါထီၣ်
ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ဟံးန့ၢ် အအါကတၢၢ်တဖၣ်

ပူၤကွံၥ်တယံၥ်ဒံးဘၣ်

တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ