စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မှ ကြိုဆိုပါ၏

မိတ်ဆက်

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU) သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက် တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့် တန်းတူရေးကို ရရှိအောင် ကြိုးပမ်းနေသည့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ KNU သည် ကရင်လူမျိုးတို့၏ မျှော်မှန်းချက်ကို ရရှိအောင် ကိုယ်စားပြုဦးဆောင်သည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ KNU ၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ တန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်အပေါ် အခြေခံသည့် စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပြီး ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ မစ်ရှင် (Mission) အလုံးစုံတို့သည် သဟဇာတရှိရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်ရေးနှင့် သာယာဝပြောရေးတို့အတွက် ရှိသမျှသော ကရင်တစ်မျိုးသားလုံးနှင့်အတူ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံးတို့နှင့် ပူးပေါင်းကာ စစ်မှန်သော ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စု တည်ထောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မှ ကြိုဆိုပါ၏

လုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ခရိုင်များ | မူတြော်ခရိုင်

မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ အတၢ်ပျၢ်ကၠိ အမူး (၁) ဝီတဝီ

ခရိုင်များ | မူတြော်ခရိုင်

မုၢ်တြီၢ်ခီလ့ၣ်ကၠိ အတၢ်ပျၢ်ကၠိ အမူး (၁) ဝီတဝီ

လါယူၤ ၁၂ သီ ၂၀၂၁        ဖဲ လါယူၤ ၁၂ သီ ၂၀၂၁ နံၤဂီၤ ၇း၀၀ ဆၢကတီၢ် မုၢ် ...

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ကရူၢ်, ဒူသဝီ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး ပိၥ်မုၣ်ကရၢ, သးစၢ်ကရၢ တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိး

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

ဆီထံးကီၢ်ဆၣ် ကရူၢ်, ဒူသဝီ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဒီး ပိၥ်မုၣ်ကရၢ, သးစၢ်ကရၢ တဖၣ် တၢ်ထံၣ်လိၥ်အိၣ်သကိး

လါယူၤ ၅ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်ဖဲလါယူၤ ၅ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ဆီထံးက ...

ခရိုင်များ | မူတြော်ခရိုင်

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ကၠိကထီၣ်ဆၢကတီၢ်

ခရိုင်များ | မူတြော်ခရိုင်

မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲ ကၠိကထီၣ်ဆၢကတီၢ်

လါမ့ၤ ၂၈ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်၂၀၂၁-၂၀၂၂ တၢ်သိၣ်လိနံၣ်အဂီၢ် ကီၢ်ရ့ၣ်နီၣ်ဂံၢ် (၁) တီ ...

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

ဒုတိယအကြိမ် ထီးဘလား ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

ဒုတိယအကြိမ် ထီးဘလား ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်

၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ မေလ (၂၆) ရက် သူးလေသတင်းစဉ် ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလ (၂၅) ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ ...

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

တၢ်လီၤကရၢကရိဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်က၀ီၤတနီၤလၢအတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြး အဖီလာ်. သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

တၢ်လီၤကရၢကရိဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်က၀ီၤတနီၤလၢအတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်- ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ် ကရၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြး အဖီလာ်. သူလ့ၤတၢ်ကစီၣ်

မ့ၤ ၂၂ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် မ့ၤ ၁၂ - ၁၉ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် - ကညီ ...

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

တၢ်လီၤကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်ကဝီၤတနီၤ လၢတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလၥ်

ခရိုင်များ | ညောင်လေးပင်ခရိုင်

တၢ်လီၤကရၢကရိ ဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤ ဟီၣ်ကဝီၤတနီၤ လၢတအိၣ်ဒံးလၢ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ တၢ်ပၢတၢ်ပြးအဖီလၥ်

လါမ့ၤ ၂၂ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်ဖဲလါမ့ၤ ၁၂-၁၉ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စ ...

ရှာဖွေရန်

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မှ ကြိုဆိုပါ၏

သတင်းများ

ပယီၤသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်

လါယူၤ ၂၀ သီ, ၂၀၂၁ နံၣ်    ဖဲလါယူၤ ၂၀ သီ ၂၀၂၁ နံၣ် ဟါလီၤခီ ၄း၅၀ ဆၢကတီၢ် ပယီၤသုးကလၢၤ (တပခ-ခမရ-၂၀) အိၣ်ဆီလီၤအသး ၀ၣ်ကျ့ၣ်တူၢ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ် (၉) ဖျၢၣ်လၢ ချံပူၤပျီ လၢအမ့ၢ်ဝဲ စီၤမုၢ်ပျီ ကမျၢၢ်တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ် န့ၣ်လီၤ.    ပယီၤသုးခးလီၤကျိဖးဒိၣ်အဖီခိၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ် ...

ဆက်ဖတ်ရန်
စာရင်းသွင်း၇န်

သတင်းရယူရန်

မကြာသေးမီက

ထုတ်ပြန်ချက်များ