စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ခရိုင်များ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်ရ့ၣ်ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ် ကီၢ်ဆၣ်လၢၢ်ဒိၣ် စုတီၤဖီလၥ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ဒီး တၢ်ဒုးလိၣ်ထီၣ်ဖးထီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကျဲသနူ တၢ်မၤကရူၢ် ဟးလီၤဝဲလၢ ဒူသဝီဒီး ဟ့ၣ်ဝဲထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်

၂၀၂၁ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ် တၢ်ကရၢကရိဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲၤကျိၤ ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး တၢ်ဒုးလိၥ်ထီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကျဲသနူ တၢ်မၤကရူၢ် ဟးလီၤဝဲလၢ ကရူၢ်ဒူသဝီ ဒီးဟ့ၣ်ဝဲ ထံဖိကီၢ်ဖိကမျၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်မၤလိ, တၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဘၣ် ထွဲဒီး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲး ဒီး ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ကျဲသနူ တၢ်မၤကျဲ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလိအံၤ တၢ်မၤအီၤလၢ ဃိၥ်ဖိ တၢ်လီၢ် ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၁၇ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. လီၢ်ကဝီၤကမျၢၢ် လၢဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိတဖၣ် ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ ၂၃ ဂၤန့ၣ်လီၤ.