စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

အသေးစိတ် အချက်အလက်များ

ဌာနများ

"ကော်သူးလေ မော်တော်ယာဉ် အက်ဥပဒေ (မူကြမ်း)" ရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ဒုတိယ အကြိမ် ပြုလုပ်ခြင်း

၂၀၁၉ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈-၁၉ သီ

ဒ်သိး တၢ်ကကွဲးလီၤပၥ်လီၤ ပတြီၥ် "ကီၢ်သူလ့ၤ လ့ၣ်ဧိၤလီၤဧိၤ သဲစးတၢ်ဘျၢ (ပတြီၥ်)" အဂီၢ် တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး (၂) ဘျီတဘျီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ မၤအီၤလၢ ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် ဖဲ ၂၀၁၉ နံၣ် လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈ သီ တုၤ ၁၉ သီ န့ၣ်လီၤ. 

ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် အပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဝဲၤကျိၤဝဲၤဒ့တနီၤ အခိၣ်အနၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ်, ပၢၤကီၢ် (KNPF) ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတနီၤ, ဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤတ၀ၢကရူၢ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးတဖၣ်, ပှၤကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကရူၢ် ခၢၣ်စးတဖၣ် ဒီး ဝဲၤဒၢးပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ခဲလၢၥ် ၃၀ ဂၤ ဃၣ်ဃၣ်ဟဲထီၣ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤအပူၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး, ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ပၥ်သး, ဘှီဘၣ်မၤပှဲၤ, တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဝဲဒၣ် "ကီၢ်သူလ့ၤ လ့ၣ်ဧိၤလီၤဧိၤ သဲစးတၢ်ဘျၢ (ပတြီၥ်)" လၢကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် ကွဲးဆိပၥ်ဝဲ တဘ့ၣ်အံၤ အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

သဲစးတၢ်ဘျၢတဘ့ၣ်အံၤ ကကွဲးဝံၤက့ၤတဆီဘၣ်တဆီ ဒီး ဆှၢထီၣ်ဆူ သဲစးဝဲၤကျိၤ မ့ၢ်ဝံၤ ကဆှၢနုၥ်ဝဲဒၣ်ဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤဝံၤမး လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ကတၢၣ်ပီၣ် တဲသကိး, ဘှီဘၣ်မၤပှဲၤ, ကပၥ်ဂၢၢ်ပၥ်ကျၢၤအီၤ ဒီး ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဒ်သိး တၢ်ကဆိးကါဝဲ, လူၤပိၥ်မၤထွဲဝဲ လၢကီၢ်သူလ့ၤဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.