စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ
သတင်းများ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးသံကမျၢၢ်ဖိ, နီဟးထီၣ်ကွံၥ်ကမျၢၢ် ဒီး ဟံဆူၣ်ကမျၢၢ်ဖိ အလီတဲစိ

၂၀၂၂ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၄ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် မူကီၢ်ဆၣ် တၢ်ပၢ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

အလါ (၂၀) အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်ပၥ်ဖှိၣ်

၂၀၂၂ နံၣ်, လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၁၃ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တချုးဒံးလၢ သုးမီၤစိရိၤ ဟံန့ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါအီကူးဒီတလါ အကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး တၢ်မၤထီဒါ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် ဒီး တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါအီကူးဒီတလါ အကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် မးထီသဝီဖိတဂၤ လဲၤဟံန့ၢ်ဝဲ သုးခိးကီၢ်ဆၢ အကျိ (၃) ခိၣ် ဒီး ဟဲက့ၤဟ့ၣ်လီၤက့ၤဝဲဆူ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) အစုပူၤ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် မးထီသဝီဖိတဂၤ လဲၤဟံန့ၢ်ဝဲ သုးခိးကီၢ်ဆၢ အ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁) လတာ အတွင်းဖြစ်ပွားသောတိုက်ပွဲစာရင်းနှင့် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှ ကျူးလွန်သော လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုများသတင်း

စက်တင်ဘာလ (၈) ရက်၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကေအဲန်ယူ−ဗဟို။၂၀၂၂ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ (၁) လတာ အတွင် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များ၊ နယ်ခြားစောင့်တပ် (BGF) တပ်များနှင ...

ဆက်ဖတ်ရန်