စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

လၢ (၄) သီကတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် မၤဘၣ်ဒိဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် လၢမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒီး ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါအီးကထိဘၢၣ် ၁၁ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ်, အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၅-၁၀-၂၀၂၁ နံၤ သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF-1014)သုးရ့ၣ်ခိၣ် အမံၤမီၣ်ခၠံး နဲၣ်လီၤဝဲအပှၤ စီၤဖါဒါ လၢအတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်ဖဲ မဲၤပြံးဖးဒိၣ် သုးကလၢၤပူၤ လၢကကွဲန့ၢ်လွဲန့ၢ်ဝဲ ပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ် လၢကသံၣ်မူၤဘှီးန့ၣ်လီၤ. ကသံၣ်မူၤဘှီး လၢအမ့ၢ်ကသံၣ်ကသ့ၣ်တဖၣ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အပှၤ သုးဒ့ခိၣ် စီၤမီၤနံၤ ဆှၢထီၣ်ဝဲတုၤလၢ မဲၤပြံးဖးဒိၣ် သုးကလၢၤပူၤလံ န့ၣ်လီၤ.

ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၅-၁၀-၂၀၂၁ နံၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး စကခ (၈), ခမရ-၄၀၅, ကွဲဆူၣ်ဝဲ ၀ီၢ်ဝံၢ်လ့သဝီဖိ (၆) ဂၤ, မုၣ် (၄) ဂၤ, ခွါ (၂) ဂၤ ဒီး မၢဝဲကမျၢၢ်ဖိ ဝံန့ၢ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ ဒီး ဟးဒုးနဲၣ်အီၤကျဲ န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကမျၢၢ်ဖိ လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤပူၤအဃိ ဝီၢ်ဝံၢ်လ့ကမျၢၢ်ဖိ ပိၥ်မုၣ်တဂၤ ဘၣ်ဒိဝဲဖဲ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်အဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိလၢ ဘၣ်ဒိဝဲတဂၤ အမံၤမ့ၢ်ဝဲ နီၢ်မးအ့, အသးနံၣ်အိၣ်ဝဲ (၆၀) နံၣ် ဒီး ခဲအံၤ နီၢ်မးအ့ ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ လီၢ်ကဝီၤကသံၣ်ဒၢးတဖျၢၣ် ဒီး ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်ကူစါယါဘျါ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၅-၁၀-၂၀၂၁ မုၢ်နၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ် ၂၅ မံးနံး အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ-၄၀၃, လၢအအိၣ်ဖဲ မဲၤပြံးသုးကလၢၤပူၤတဖၣ် ခးနါစိၤဝဲကျိဖးဒိၣ် (၅) ဖျၢၣ်, ကျိဖိကအိၣ်အထံၣ် (၂၀၀) ဘျဲၣ် ဒီး လီၤတဲၥ်ဘၣ်ဝဲ မဲးပူၣ်ထၣ်သဝီ စီၤကၠံဖံး အစံၥ်ဒဲတဖျၢၣ် ဒီး လီၤတဲၥ်ဝဲလၢ ဝီၢ်မုၢ်ကမျၢၢ် တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ် တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၇-၁၀-၂၀၂၁ နံၤ ဂီၤခီ ၆ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးရ့ၣ် (BGF-1014) သုးရ့ၣ်ခိၣ် မီၣ်ခၠံး အပှၤလၢအိၣ်ဖဲ ဘုသိၣ်ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤ ဖီထံခုၣ် သုးကလၢၤ လၢအဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ဖါသၣ်ဘဲ ဒီး အသုးတဖၣ် ခးဝဲသဝီဖိအချံတဘ့ၣ် ဖဲသဝီဖိတဖၣ် လဲၤဆှၢဝဲ နီၢ်မုၥ်ဆံး လၢကလဲၤအိၣ်ဖျဲၣ်အဖိ လၢကမးမိၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် အခါန့ၣ်လီၤ. နီၢ်မုၥ်ဆံး ကလဲၤလီၤအိၣ်ဖျဲၣ်အဖိ လၢကမးမိၣ် တၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် ဖါသၣ်ဘဲ တပျဲလဲၤဝဲဘၣ် ဒီး ခးဝဲချံလၢ နီၢ်မုၥ်ဆံး ဒိးဝဲတဘ့ၣ်အံၤ လၢကျိဖိအထံၣ် (၃၀) ဆံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ၇-၁၀-၂၀၂၁ နံၤ ဂီၤခီ ၇ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢဟံကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဖဲမးထီ ဒီး ထွံၣ်သံအုၣ် အဘၢၣ်စၢၤတဖၣ် ခးနါစိၤဝဲကျိဖးဒိၣ် အထံၣ် (၃၀) ဒီး ကျိဖိကအိၣ်အထံၣ် (၃၀၀၀) ဘျဲၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢဟံကျဲတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ ဖဲ (၄၀) တၢၣ် ဒီး ဘီကၠိၣ်ထၣ် အဘၢၣ်စၢၤတဖၣ် ဖဲဂီၤခီ ၉ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် ခးနါစိၤစ့ၢ်ကီးဝဲ ကျိဖးဒိၣ်အထံၣ် (၃၀) ဒီး ကျိဖိအထံၣ်အါအါဂီၢ်ဂီၢ် န့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးနါစိၤကျိဖးဒိၣ်, ကျိဖိ ဒီး လီၤတဲၥ်ဝဲလၢ သိလ့ၣ်ကျဲ မုၢ်နုၥ်မုၢ်ထီၣ် ကမျၢၢ်ဖိတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ ကပၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိ လၢအိၣ်ဘူးအိၣ်တံၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်အိၣ်မူဝဲလၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ကီၢ်ရ့ၣ်ဒူသထူၣ် အဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၇-၁၀-၂၀၂၁ နံၤ မုၢ်ထူၣ် ၁၂ နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးခိးကီၢ်ဆၢ အသုးရ့ၣ် (BGF-1014) အပှၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲ ဖါကနုၥ် ဒီး မိဟ့ လၢအအိၣ်ဖဲ ချၢၣ်ဃဲၤအသုးကလၢၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ် ကိးထံၣ်ဝဲ သဝီလၢအမ့ၢ် လၢၢ်ကကၠၤ, နိၣ်နီၢ်ဝါ, ၀ၣ်မံၤပှၢ်, ချၢၣ်ဃဲၤ, ဘူၣ်ပြၢး, ပြၢးကီး ဒူသဝီသူၣ်ခ့သးပှၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢအသုးကလၢၤပူၤန့ၣ်လီၤ. မၢဝဲဒူသဝီတဖၣ် ဃုထၢထီၣ်န့ၢ်အီၤ (၃) လါသဝီ သးပှၢ်န့ၣ်လီၤ. သဝီလၢအဒိၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဃုထၢထီၣ်ဝဲ သဝီသးပှၢ် (၃) ဂၤ ဒီး သဝီလၢအဆံးန့ၣ် ကဘၣ်ဃုထၢထီၣ်ဝဲ သဝီသးပှၢ် (၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ ဃ့ဝဲသဝီတဖျၢၣ် ပှၤလၢကဘၣ်လဲၤအိၣ်ဒီးအီၤ လၢအသုးကလၢၤပူၤ (၂) ဂၤ ဒီး ပှၤလၢကအိၣ်ခိးကွၢ်တၢ်လၢ သဝီပူၤ ဒီး ဆှၢန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ကစီၣ် (၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး (စကခ-၈, ခမရ-၄၀၆) အသုး လၢဟဲထီၣ်အိၣ်အါထီၣ်လၢ ဖၣ်ပူၣ်သုးကလၢၤပူၤတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် (၁၀) ထံၣ် ဆူ ဒူပြဲးကၠိ သဝီပူၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤဝဲတၢ်ထီဒါကမျၢၢ် ပှၤဂ့ၢ်ဝီခွဲးယၥ်တပယူၥ်ဃီအဃိ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အသးသမူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢ တအိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤဝဲဘၣ် အမဲၥ်ညါ ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ထီဘိဘၣ်အိၣ်မူလၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤန့ၣ်လီၤ.

သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲတၢ်ထီဒါကမျၢၢ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် ဒ်အံၤအဃိ လၢကမျၢၢ်ဖိအသးသမူ တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအဂီၢ် ကညီတၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) ဒီး ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယၥ်က့ၤ ကမျၢၢ်ဖိ ဒီး ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် ခးလိၥ်သး ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.