စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

(၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ၁၇-၁၁-၂၀၂၁
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး သ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤအါထီၣ်ဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီအတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ လၢ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲလၢ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုး အဘၢၣ်စၢၤခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၈၇) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၆၉) ဂၤအကျါပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၁) တဂၤ, သုးခိၣ်စိတဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၆၉) ဂၤအကျါပၣ်ဃုၥ်စ့ၣ်ကီးဒီး သုးခိၣ်စိ (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ.


သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီပူၤ, ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ လၢ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ အိၣ်ဝဲ (၃၁) ထံၣ် ဒီး ကမျၢၢ်ဖိသံဝဲ (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၄) ဂၤန့ၣ်လီၤ.