စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

သုးမီၤစိရိၤ အသုးတဖၣ် ဆှၢအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါ ဆူ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် (မုၢ်သဲၣ်) ဟီၣ်ကဝီၤအဃိ ဒူဖိသဝီဖိတဖၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး သုးလီၢ်သုးကျဲ

၂၀၂၁ နံၣ်, လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၇ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၃ သီအနံၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, လၢၢ်ဒိၣ်ကီၢ်ဆၣ်, မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဆှၢအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါ ဒီး သုးသိလ့ၣ်တီတၢ်အီၣ် ဃုၥ်ဒီး ကသ့ၣ်တဖၣ် လၢသိလ့ၣ် (၃၀) ခိၣ် ဆူ သၣ်ဘိၣ် ဒီး မုၢ်သဲၣ် ဒီး ဆူမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် အဆၢန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤ အသိလ့ၣ် (၃၀) ခိၣ်အကျါ သိလ့ၣ်လၢအတီသုးတၢ်အီၣ် အိၣ်ဝဲ (၁၂) ခိၣ်, ဒီး သိလ့ၣ်လၢအတီကသ့ၣ် အိၣ်ဝဲ (၁၈) ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢ သိၣ်လ့ၣ် (၁၈) ခိၣ်အပူၤ ကသ့ၣ်ပၣ်ဝဲ ၁၀၀ ဒုန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ဆှၢအါထီၣ်အသုးဂံၢ်ဘါအဃိ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲ ခဲအံၤခဲအံၤလၢ မုၢ်သဲၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ န့ၣ်လီၤ.
သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢဟဲထီၣ်ဟူးဂဲၤတဖုအံၤ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ ဗျူဟၥမှူး-မ့ထ့ၣ်အီၣ် (မင်းထင်အေၥင်) ဒီး သုးနီၣ်ထံးလၢအဟူးဂဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ ခလရ-၃၅၁ ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် ရှါလ့အီၣ်, ခလရ-၁၂၄ ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် စိစီၣ်ထိ, ခလရ-၅၈၉ ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် ထ့ၣ်လ့အီၣ်, ခလရ-၅၉၈ ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် သုးရ့ၣ်ခိၣ် လဲၣ်ညိၣ်, ခလရ-၄၄၀ (ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် တသ့ၣ်ညါ), ဒီး ခမရ-၇၅ ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ် စီၣ်စီၣ်နဲၣ် တယးသုးဂံၢ်ဘါ လၢသုးရ့ၣ် (၆) ဘ့ၣ် ခဲလၢၥ်ကအိၣ် (၄၈၀) ဂၤဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခီဖျိသုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် ဟူးဂဲၤဝဲ ဒုးယၤဂ့ၢ်ဝီ အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဃိ ဒူသဝီလၢ အိၣ်ဘူးဖဲ သၣ်ဘိၣ် ဆူ မုၢ်သဲၣ် ကျဲအခိၣ်အဃၢၤတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် ပီၣ်ဖီခံသဝီ, စ့ဘီလူၢ်သဝီ, ထံပနၢ်အ့ၣ်ခံသဝီ, ဃဲၢ်ကၢ်ခိၣ်သဝီ ဒီး သ့ၣ်နွဲၤထၣ်သဝီ (ကိး) မုၢ်သဲၣ်သဝီ ဟံၣ်ခိၣ်ခဲလၢၥ် (၈၆) ဖျၢၣ် ဒီး ပှၤနီၣ်ဂံၢ် (၅၅၈) ဂၤတဖၣ် အိၣ်လၢအသဝီတဘူၣ်လၢၤဘၣ်ဒီး ဖဲလါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ၂၁ သီအနံၤန့ၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်အိၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒူဖိသဝီဖိတဖၣ် ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ် ဒီး ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိးဝဲအဃိ အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအ ကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ်လီၤ.