စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ သဝီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်ထီၣ်

သုးမီၤစိရိၤအသုးတဖၣ် ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ သဝီပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး အိၣ်ထီၣ်
၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၁၀ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ထီၣ် (၈) သီအနံၤ ဂီၤခီ ၈း၃၀ အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုး ခမရ (၇၉) အသုးတဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် (၁၂၀ မးမး) လၢ မြို့ဟေၥင်းသဝီ (၁၂) ဖျၢၣ်, ကတိထၣ်သဝီ (၃) ဖျၢၣ်, ရွၥသစ်သဝီ (၅) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.
သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်ဘျီဝဲအံၤ ဘၣ်ဒိဝဲ သဝီဖိလၢအမ့ၢ် (၁) နီၢ်ခ့ၣ်ထ့, ယံၤသးနံၣ် ၆၀ နံၣ်, ဘၣ်ဒိဝဲအခံကိၢ်နးနးကလဲၥ် (၂) နီၢ်အ့မၠး, သးနံၣ် ၇၁ နံၣ်, ဘၣ်ဒိအခီၣ်ဒုၣ်သၣ်ဘၣ်ဒိဆါ (၃) နီၢ်သစ့ၤအူ, သးနံၣ် ၁၄ နံၣ်, ဘၣ်ဒိအခီၣ်ဒုၣ်သၣ်ခံကပၤလၢၥ် နးနးကလဲၥ် (၄) နီၢ်အ့မူၣ်, သးနံၣ် ၂၂ နံၣ်, ဘၣ်ဒိဝဲအစုဒီးအနၢ်တကၤထံး (၅) စီၤငွ့ၤယံၤ, သးနံၣ် ၆၇ နံၣ်, ဘၣ်ဒိဝဲအချၢဃံ (၆) စီၤဒါဆံး, သးနံၣ် ၃၂ နံၣ်, ဘၣ်ဒိအစုဒီးအခီၣ် (၇) စီၤနွ့ၤအူ, သးနံၣ် ၁၃ နံၣ်, ဘၣ်ဒိအစုလၥ် (၈) စီၤဝါလၣ်, သးနံၣ် (၁၀) နံၣ်, ဘၣ်ဒိဝဲအချၢဃံ န့ၣ်လီၤ.
ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ နီၢ်အအ့ အဟံၣ်, နီၢ်အ့သ့ အဟံၣ်, နီၢ်ဒီၣ်ယံၤ အဟံၣ်, နီၢ်ဒူဒူၤ အဟံၣ် ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီး သီခါဖၠၣ်သရိၥ်တဖျၢၣ် ဒီး တမၣ်ယိၣ် တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.