စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်


၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၁၈ သီ
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီၣ် (၁) သီ တုၤ လါယနူၤအါရံၤ (၁၅) သီအနံၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီးသုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သး ကဲထီၣ်ဝဲခဲလၢၥ် (၁၈၁) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲခဲလၢၥ် (၁၅၉) ဂၤ, ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၀၂) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA) ဒီး ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) တကပၤ ဟ့ၣ်လီၤသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်အဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၁၃) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၈) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢ (BGF) အသုးသ့ၣ်တဖၣ် ခးလီၤဝဲကျိဖးဒိၣ် လၢကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲ လၢ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ အဖျၢၣ် (၂၀၀) ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် ဒီး ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကီးတရံးကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၇) ဘျီန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ သုးမီၤစိရိၤအသုး ခးလီၤကျိဖးဒိၣ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်လီၢ်ကျဲအဃိမ့ၢ်ဂ့ၤ, သူဝဲကဘီယူၤဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်သံဝဲ (၇) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိ (၅၀၀၀၀) ဘျဲၣ် ဘၣ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤကဲအဃိန့ၣ်လီၤ. ကမျၢၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအါမံၤ ဒီး လိၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤန့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ကမျၢၢ်ဖိ (၁၀၀၀၀၀) ဘျဲၣ်ဘၣ်အိၣ်မူလၢ တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် အပူၤန့ၣ်လီၤ.