Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Details of the Activity

Departments

KWO celebrates 109th International Women Day

လါမးရှး ၈ သီ ၂၀၂၀ နံၣ်

ဖဲလါမးရှး ၈ သီ ၂၀၂၀ နံၣ် အနံၤ ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ တီခိၣ်ရိၣ်မဲ ဒီး မၤလၤမၤကပီၤဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ ဖဲ ကညီကူၣ်သ့ဆဲးလၤဝဲၤကျိၤ ဘျီၣ်ထီ, သ့ၣ်ဘ့ၣ်ထၣ်, ကညီကီၢ်စဲၣ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤလၤမၤကပီၤတဘျီအံၤ ကညီပိၥ်မုၣ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးလၢ တၢ်လီၢ် ဒ်အမ့ၢ် ကီၢ်ရ့ၣ် (၇) ဘ့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး, ဒဲကဝီၤ ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး, လီၢ်ခၢၣ်သး ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ အပူၤ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဃုၥ်ဒီး ကမျၢၢ်တဖၣ် ခဲလၢၥ်ဟဲထီၣ်ဝဲ ၂၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤလၤမၤကပီၤတဘျီအံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဝဲ "ပမ့ၢ်ပိၥ်မုၣ်အဃိ ပပၥ်ကဖၢပသးလၢ ပမၤလၤကပီၤဘၣ် မုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်လီၤ." တၢ်ကိးသတြီလၢ တၢ်မၤလၤကပီၤတဘျီအံၤမ့ၢ်ဝဲ "တၢ်တုၤသိးထဲသိးလၢ ပှၤကိးဂၤးဒဲးအဂီၢ်" န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤလၤကပီၤ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဘျီအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤ ၂ ပတီၢ် န့ၣ်လီၤ. တၢ တပတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၁၀၉) နံၣ် အမူး ဒီး ခံပတီၢ်တပတီၢ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ အဘၣ်ဃးဒီး ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ ထုးထီၣ်ရၤလီၤ အတၢ်ပၥ်ဖျါ လၢအခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ "မၤသံယၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အလီၢ်" န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပၥ်ဖျါတဘ့ၣ်အံၤ မ့ၢ်အဘၣ်ဃးဒီး ကညီပိၥ်မုၣ် သဝီသးပှၢ် သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တၢတပတီၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ, တၢ်တဲဖျါထီၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ပိၥ်မုၣ်မုၢ်နံၤ အိၣ်ထီၣ်အဂ့ၢ်, တၢ်ဖးဖျါထီၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၥ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ ဒီး တၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢ သ့ၣ်တဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ခံပတီၢ်တပတီၢ်တခီ မ့ၢ်တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢ အလံၥ်ပၥ်ဖျါအဂ့ၢ် ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤသကိး တၢ်မၤလိ ဒီး ဘၣ်ဃး ကညီပိၥ်မုၣ်သဝီသးပှၢ်တဖၣ် အတၢ်လဲၤခီဖျိန့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်သးပှၢ်တဖၣ် အနီၣ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ အတၢ်လဲၤခီဖျိ တၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢ်မဲၥ် ဒီး တၢ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒ်အံၤ လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်အိၣ်သး န့ၣ်လီၤ.

"မၤသံယၤ လၢအဝဲသ့ၣ်အလီၢ်" လံၥ်ပၥ်ဖျါအံၤ မ့ၢ်အပၥ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ် ကညီမုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်လၢ တၢ်တဲခဲးန့ၢ်တၢ်, တၢ်ပ့ၢ်တၢ်ဆှါ ဒီး တၢ်ကူၣ်တၢ်ဆးလၢအဂ့ၤတဖၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢမဲၥ် ဒီး တၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ, တၢ်ကီတၢ်ခဲ အဆၢကတီၢ် န့ၣ်လီၤ.

ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်ကရၢတဖုလၢ အဟူးဂဲၤဖံးမၤလၢ ကညီပိၥ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကတူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢ တၢ်ဆီၣ်တံၢ်မၤနၢၤ ဒီး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယၤ တၢ်ထဲသိးတုၤသိး န့ၣ်လီၤ. အါန့ၢ်အန့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤစ့ၢ်ကီး တၢ်မၤလိသ့ၣ်တဖၣ်လၢ ကညီပိၥ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် ဒ်သိး ကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့, ဒီး ဂဲၤလိၥ်တၢ်လၢ ကညီပိၥ်မုၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တကးဘၣ် လၢကညီဒီကလုၥ် တၢ်ဂဲၤလိၥ်အဂီၢ်စ့ၢ်ကီး ကညီပိၥ်မုၣ်သ့ၣ်တဖၣ် ကပၣ်ဃုၥ်ပၣ်ဂီၢ် ဒ်တၢ်သ့အိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ် ကညီပိၥ်မုၣ်ကရၢအံၤ ဂဲၤလိၥ်ဝဲ သပှၢ်ပှၢ်န့ၣ်လီၤ.