Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

News

News
(၂) သီအတီၢ်ပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ကဘီယူၤ ဟဲခးလီၤတၢ် (၈) ဘျီဒီးဘၣ်သံဝဲ ကၠိသရၣ်, ကၠိဖိမုၣ်ခွါ (၄) ဂၤ ဒီး ကမျၢၢ်, ကၠိသရၣ်မုၣ်, ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ဘၣ်ဒိဝဲခဲလၢၥ် (၇) ဂၤ

၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ် (၁၀) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၁၁း၄၅) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ် ခးလီၤဃုၥ်ဒီးကျိစဲးလး (၂) ဘျီလၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် လူၤသီကီၢ်ဆၣ် ခ့ပူၤကရူၢ် သ့ၣ်သူခံသဝီ ဒီး ကီၤရူၢ်ဘီထၣ်သဝီအပူၤအဃိ ကမျၢၢ်ဖိဘၣ်ဒိဝဲ (၁) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် (၁၀) ဖျၢၣ်, ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီး တၢ်သိၣ်လိကၠိ (၁) ဖျၢၣ်, ခရံၥ်ဖိတၢ်ဘါယွၤသရိၥ် (၁) ဖျၢၣ်, တၢ်ထုကဖၣ်အဒၢးတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ.၂၀၂၃ နံၣ် လါစဲးပထ့ဘၢၣ်ထီၣ် (၇) သီအနံၤ ဂီၤခီ (၀၆း၀၃) နၣ်ရံၣ်အဆၢကတီၢ် သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုး ဒီး ဟဲတ့ၢ်လီၤမ့ၣ်ပိၢ်, ခးလီၤဃုၥ်ကျိစဲးလး (၁) ဘျီ ဖဲမုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဒွဲၣ်လိကီၢ်ဆၣ် နးကိၤခံကရူၢ် ထံဂီၤထၣ်သဝီပူၤအဃိ ဘၣ်သံဝဲ ကၠိသရၣ် ကၠိဖိမုၣ်ခွါ ခဲလၢၥ် (၄) ဂၤ လၢအမ့ၢ်ဝဲ (၁) စီၤဖါဒါ သးနံၣ် (၅၆) နံၣ် ကၠိသရၣ်, (၂) စီၤအဲၣ်မုၢ်... ...

Read More
News
(၆) လါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်

၉-၇-၂၀၂၃ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤထီၣ် (၁) သီအနံၤ တုၤလါယူၤအသီ (၃၀) အနံၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးဖးဒိၣ်, တၢ်ဒုးစဲၥ်ပြဲၥ် ခဲလၢၥ်ကဲထီၣ်ဝဲ (၂၄၉၅) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသံဝဲ (၂၆၃၂) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၅) ဂၤ, သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) (၅) ဂၤ, သုးခိၣ်စိ (၉) ဂၤ, သုးခိၣ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် (၄) ဂၤ, သုးခိၣ်ဖိ (၅) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၆၈၅) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) တဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုးသိလ့ၣ် ဟးဂီၤကွံၥ်ဝဲ (၉၉) ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် (KNLA), ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ (KNDO) တကပၤ ဟ့ၣ်လီၤအသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်ဂီၢ် ခဲလၢၥ် (၇၆) ဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၅၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.ခီဖျိလၢ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ တပယူၥ်ဃီဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ... ...

Read More
News
၂၀၂၃ နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ်ပၥ်ဖှိၣ်

၂၀၂၃ နံၣ်, လါမးရှး (၁၁) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၃ နံၣ် လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ တလါအကတီၢ်ပူၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ် ဂၢၤသးကရၢ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး, သုးခိးကီၢ်ဆၢအသုးသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၄၁၈) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၃၈၆) ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၆၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသးကရၢ တခီ လုၢ်ထီၣ်အသးသမူလၢ ထံကီၢ်ဒီးပှၤကလုၥ်ဂီၢ် (၂) ဂၤဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၂၇) ဂၤန့ၣ်လီၤ.ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤ ဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, ကမျၢၢ်ဖိတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၂၁) ဘျီန့ၣ်လီၤ. လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုး ဒီး သုးခိး... ...

Read More
News
၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ အကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ (၄၃၆) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤထီဒါဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် အိၣ်အါထီၣ်ဝဲ

၂၀၂၃ နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁၃) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဒီး ဒူပျၥ်ယၥ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၆) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် သူဝဲကဘီယူၤဒုးသုးဒီး ဟဲခးလီၤတၢ်လၢ ကမျၢၢ်ဖိအဒူသဝီ, ကမျၢၢ်ဖိအတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်အလီၢ်အကျဲ ခဲလၢၥ်အိၣ်ဝဲ (၅၇) ဘျီ ဒီး တ့ၢ်လီၤဝဲမ့ၢ်ပိၢ်ဖးဒိၣ် အိၣ်ဝဲအါန့ၢ် (၂၀၈) ဖျၢၣ် ဒီး ခးလီၤဝဲကျိဖိစဲးလး အထံၣ်အါန့ၢ် (၃၀၀၀၀) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သံဝဲကမျၢၢ်ခဲလၢၥ် (၁၃) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး ဘျၢထံခရံၥ်ဖိ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် (၁) ဂၤ, (RC) တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ကရၣ် (၁) ဂၤ ဒီး ဖိသၣ်သးနံၣ် (၂) နံၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဒိဝဲကမျၢၢ်ဖိ (၉) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီးဖိသၣ် သးနံၣ် (၄) နံၣ် (၁) ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်အူထီၣ်ဝဲ ကမျၢၢ်ဖိအဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၃၃) ဖျၢၣ် ဒီး ဘၣ်ဟးဂီၤဝဲ ကမျၢၢ်အဟံၣ် ခဲလၢၥ် (၂၄) ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဟးဂီၤဃုၥ်စ့ၢ်ကီးဝဲ တၢ်သိၣ်လိကၠိ တီၤခီၣ်ထံး (၁) ဖျၢၣ်, တီၤခၢၣ်သးကၠိ... ...

Read More
News
အာဏာသိမ်းယူပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး (၂) နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၈၀၃၈) ကြိမ်ဖြစ်ပွား အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှ (၆၈၇၆) ဦးသေဆုံးကာ (၅၅၁၉) ဦးဒဏ်ရာရ

ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး (၂) နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၈၀၃၈) ကြိမ်ဖြစ်ပွား အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှ (၆၈၇၆) ဦးသေဆုံးကာ (၅၅၁၉) ဦးဒဏ်ရာရဖေဖော်ဝါရီလ (၉) ရက်၊ ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ-ဗဟို။ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့တွင် မြန်မာစစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး ၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) ရက်နေ့အထိ (၂) နှစ်အတွင်း အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှ နယ်မြေစိုးမိုးနိုင်ရေးအတွက် တပ်အင်အားတိုးချဲ့ခြင်းများ၊ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများပိုမိုလုပ်ဆောင်ခြင်းများ ကို အဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်လာသည့်အတွက် ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး လက်အောက်ခံ ကရင်အမျိုးသားလွတ်ရေးတပ်မတော် (K.N.L.A)၊ ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေး တပ်ဖွဲ့ (K.N.D.O) တို့နှင့် အာဏာ... ...

Read More
News
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ လၢ (၁၅) သီ အကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ (၆၉) ဘျီ

၂၀၂၃ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ (၂၀) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ချၢၣ်လွံၢ်ထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၃) တၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ စးထီၣ် ၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ (၁) သီအနံၤ တုၤလါယနူၤအါရံၤ (၁၅) သီအနံၤ ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ် သုးက့ (၃) စုဒုၣ်တီၤဖီလၥ် သုးရ့ၣ် (၈), သုးရ့ၣ် (၉), ဂၢၤသးသုးရ့ၣ် (၃) ဒီး (Federal Wings Drone) သ့ၣ်တဖၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်ခးလိၥ်သးဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုး ကိးမုၢ်နံၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢ (၁၅) သီအကတီၢ်ပူၤ ဟီၣ်ခိၣ်မဲၥ်ဖံးခိၣ် တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၅၅) ဘျီ ဒီး (Federal Wings Drone) ကလံၤကျါတၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ ခဲလၢၥ် (၁၄) ဘျီန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး သံဝဲ (၄၇) ဂၤအကျါ ပၣ်ဃုၥ်ဒီး သုးရ့ၣ်ခိၣ် (၂) တဂၤ ဒီး ဘၣ်ဒိဝဲ (၁၉) ဂၤန့ၣ်လီၤ. သုးမီၤစိရိၤအသုး လၢအသံဒီးဘၣ်ဒိလၢ ပမၤလီၤတံၢ် အနီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး တန့ၢ်ဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးဝဲအါမးန့ၣ်လီၤ. ကညီဒီကလုၥ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကညီဒီကလုၥ်ဂၢၤသး... ...

Read More