Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Details of the Activity

Departments

သဲစးဝဲၤကျိၤစုတီၤဖီလၥ် ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် (KLAC) ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူး ဘၣ်ဃးဒီး သဲစးဂ့ၢ်ဝီ အဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, သဲစးဝဲၤကျိၤစုတီၤဖီလၥ် ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် (KLAC) ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူး ဘၣ်ဃးဒီး ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဘၣ်ဃးဒီး သဲစးဂ့ၢ်ဝီ အဂံၢ်ကဆူၣ်ထီၣ် တုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး
ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၂၅ သီအနံၤန့ၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ, သဲစးဝဲၤကျိၤ စုတီၤဖီလၥ် ကညီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤသဲစးဝဲၤလီၢ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးအမူးတကတီၢ် လၢအဘၣ်ထွဲဒီး သဲစးဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ ကညီကရၢသဘျ့တနီၤ ဟဲထီၣ်ဝဲ ၂ ဂၤစုၥ်စုၥ် ဒီး တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးဘၣ်ထွဲ သဲစးတၢ်ဒိၣ်စိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤကအိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤ အတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ်ဝဲ ထံဖိကီၢ်ဖိဒီး ကမျၢၢ်သ့ၣ်တဖၣ် ဖဲအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး သဲစးဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်တၤတၢ်အဆၢကတီၢ် ဒ်သိးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ် ကတုၤလီၤတီၤလီၤအဂီၢ်, ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံး တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဆဲးကျိးဆဲးကျၢလိၥ်သး ကဂ့ၤထီၣ်အဂီၢ်, ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ သဲစးဂ့ၢ်ဝီ မ့ၢ်ဟဲအိၣ်ထီၣ်ဒီး ဒ်သိးတၢ်ကဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဒီး ဘှါရှဲအီၤကသ့ချူးဆၢချုးကတီၢ်အဂီၢ် ဒီး ကရၢတဖုဒီးတဖုအဘၢၣ်စၢၤ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါလိၥ်သးဘၣ်ထွဲ သဲစးဂ့ၢ်ဝီ တၢ်လိၣ်တဖၣ် ဒီး ကသ့မၤသကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
ကီၢ်ပယီၤပူၤ သုးမီၤစိရိၤဟံးန့ၢ်ဆူၣ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤ တကးဘၣ် ဘၣ်သဂၢၢ်စ့ၢ်ကီးဒီး ခိဝံး-၁၉ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါအဃိ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်ကီတၢ်ခဲအကလုၥ်ကလုၥ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်န့ၣ်အသိး ဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ကရၢကရိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢ အဝဲသ့ၣ်ကဟူးဂဲၤဝဲ ဘျ့ဘျ့ဆှီဆှီအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဘၣ်ထွဲသဲစးတၢ်ဖံးတၢ်မၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဟူးဂဲၤအီၤဒ်အပူၤကွံၥ် ကသ့အဂီၢ် တၢ်တၤတၢ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲအဃိ ဒ်သိးဖံးမၤတၢ်ကသ့ ဒီး ကဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ခၢၣ်စးလၢဟဲထီၣ်တဖၣ် တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဒီး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိးတဘျီအံၤအပူၤ တၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲသကိး ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလိၥ်သးဒီး ပၥ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ခါဆူညါ ကညီဂံၢ်ခီၣ်ထံးကရူၢ်ကရၢတဖၣ် ကပၥ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ် လၢတၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်သဲစးဂ့ၢ်ဝီ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကရူၢ်ကရၢတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤ ဒ်သိးဂံၢ်ခီၣ်ထံးကမျၢၢ်တဖၣ် ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်သဲစး တၢ်တီတၢ်တြၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကမၤဆူၣ်ထီၣ် တၢ်မၤသကိးလၢကရူၢ်ကရၢတဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤအဂီၢ် တၢ်ပၥ်လီၤစ့ၢ်ကီးတၢ်ပၥ်သးတဖၣ်လၢခါဆူညါတၢ်ကမၤထွဲအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ