Notice

  "From the Karen National Political Dialogue to ward the Political Will of the Karen National"  

  "From the Karen National Political Dialogue to establish a Federal Democratic Union"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

Details of the Activity

Districts

KNU-Doo Tha Htu Congress

၂၀၂၂ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ ၃၁ သီ, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ရဲၣ်ကျဲၤမၤဝဲ ၁၂ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲး ဖဲ ဘံလ့ကီၢ်ဆၣ် ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ ၂၄ သီတုၤ ၃၀ သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးအပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လီၢ်ခၢၣ်သးခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, သုးက့ (၁) ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, ကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ် ကီၢ်ဆၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်, မီၤစကိၣ် ဟီၣ်ကဝီၤလီၤဆီ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဃုၥ်ဒီး ပှၤဟဲထီၣ်ဒိၣ်ကနၣ်ထွဲတၢ် သ့ၣ်တဖၣ် ခဲလၢၥ် ခိၣ်နၢ်ဟဲထီၣ်အိၣ်ဝဲ အဂၤ ၁၀၀ ဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတဘျီအံၤ တၢ်ပၥ်လီၤဝဲ တၢ်မၤရဲၣ်ကျဲၤတဖၣ် လၢတၢ်ကဘၣ်မၤဖျါထီၣ်အီၤ ဆူမဲၥ်ညါ ၄ နံၣ်အဂီၢ် ဒီး တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဝဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲ တၢ်မၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ န့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်တဖၣ် တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးခူသူၣ် န့ၣ်လီၤ.
ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ် ၁၂ ၀ီတဝီ ကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးအပူၤ ခိၣ်နၢ်လၢ တၢ်ဃုထၢထီၣ်ဟ့ၣ်အီၤမူဒါတဖၣ် မ့ၢ်ဝဲ
၁. ပဒိၣ်စီၤစိမၠ့ၣ် (ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်)
၂. သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဂီၢ်ဂ့ၢ် စီၤစိမၠ့ၣ်ထွ့ (ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်-၂)
၃. ပဒိၣ်စီၤအ့နဲၣ် (နဲၣ်ရွဲၣ်)
၄. ပဒိၣ်စီၤကီၢ်သဘျ့ (နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤ)
၅. ပဒိၣ်စီၤဘးယ့ၤ (စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်)
ဒီး တၢ်ဃုထၢထီၣ် ပၥ်လီၤစ့ၢ်ကီး ဝဲၤကျိၤခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
လၢကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတဘျီအံၤပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သး ထီဘိကမံးတံၥ် ခိၣ်နၢ်ခၢၣ်စး လၢအမ့ၢ် ပဒိၣ်စီၤကျၢၤစ့ ကတိၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီး ဟ့ၣ်စုနဲၣ်ကျဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် လၢပကဂဲၤလိၥ်သကိး ဒ်သိးပကတုၤဆူ ပတၢ်မၤနၢၤဖီတၢၣ်အဂီၢ် ဒီး လၢတၢ်ဂဲၤလိၥ်အပူၤ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ် မ်ကအိၣ်ဒီး တၢ်ဃူတၢ်ဖိး လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ ဒ်န့ၣ်အသိး ပကဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးအါထီၣ် ၂ ဆး လၢပပှၤကလုၥ် အဘျူးအဖှိၣ်အဂီၢ် ဒီး ဖဲပဂဲၤလိၥ်လၢ ပပှၤကလုၥ်အဂီၢ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ကရၢကရိကမျၢၢ် ဒီး တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်လိၥ်သး လၢကမျၢၢ်ဒီးပဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ် အရ့ဒိၣ်လီၤအဂ့ၢ် ကတိၤဟံးစုနဲၣ်ကျဲ ကီၢ်ရ့ၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ဒူသထူၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်အံၤ ကဂၢၢ်ကျၢၤခၢၣ်သနၢၣ်အဂီၢ် ဒီး တၢ်မၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ် ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် အတၢ်ပညိၣ်ကန့ၢ်အဂီၢ် တၢ်ပၥ်လီၤဝဲ တၢ်မၤတၢ်တိၥ်ကျဲၤတဖၣ် ဖဲကီၢ်ရ့ၣ်ခီကရဲးတဘျီအံၤ အပူၤန့ၣ်လီၤ.